Ökad lokal nytta av vindkraftutbyggnad vid bygget av Munkflohögens vindkraftpark

Den lokala nyttan av vindkraftutbyggnaden har stärkts. Det visar en delrapport om det pågående arbetet med vindkraftparkerna Munkflohögen och Åskälen i Jämtland. Hela 84 procent av de arbetade timmarna har utgjorts av lokal eller regional arbetskraft. Hittills har antalet lokala/regionala årsanställningar från projektets början uppgått till ungefär 140.

Med multiplikatoreffekter (de kringeffekter som en vindkraftinvestering medför), innebär det totalt 175 årsanställningar. Det framgår i en färsk delrapport från Vindkraftcentrum som har kartlagt och analyserat lokala och regionala nyttoeffekter i projekten Munkflohögen och Åskälen i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Analysen omfattar mark och anläggningsentreprenad, servicebyggnad, trans­formatorstation, intern el samt anslutningsledning för parkerna. Montage av torn och turbiner utförs huvudsakligen av utländska företag och är inte medräknat i analysen. Det finns inga svenska företag som erbjuder den tjänsten.

Byggfasen är just avslutad i Munkflohögens vindpark där de 23 verken har börjat producera el. Det större projektet Åskälen med 80 verk kommer att vara driftsatt i början av 2020

– När båda parkerna är i drift kommer vi att slutrapportera. Men resultaten hittills pekar på att de här etableringarna är de hittills mest framgångsrika när det gäller att skapa lokal och regional nytta, säger Vindkraftcentrums Christer Andersson som svarar för analysen.

Vindkraftcentrum har tidigare gjort analyser av lokal nytta vid vindkraftsetableringar som Glötesvålen (Härjedalen), Skogberget (Piteå) och Mörttjärnberget (Bräcke).

En av framgångsfaktorerna har varit projektörens – Vasa Vind – uttalade målsättning är att lokala företag ska engageras i så stor utsträckning som möjligt.

– Att vi använder lokal arbetskraft är givetvis bra för bygden men det har också visat sig vara mycket fördelaktigt för projektet. Man är mer engagerad och mån om projektet då det är på hemmaplan och man känner till de lokala förhållandena,  säger Vasa Vinds vd Annette Eriksson.

Platschefen Rolf Rubensson, som själv kommer från trakten, har lång erfarenhet från vindkraftsbranschen och arbetade bland annat med Havsnäs vindkraftpark som byggdes runt 2008 och på den tiden var Sveriges största, med 48 verk.

-De turbiner vi har jobbat med i Munkflohögen producerar dubbelt så mycket el, säger Rolf Rubensson. Det är en fantastisk utveckling.

Han nämner ett exempel på fördelen med lokal arbetskraft: Att maskinförarna känner till terrängen och de vädermässiga förhållandena har bidragit till en effektivare byggprocess, ”det bara var två stilleståndsdagar under byggfasen och en av dem var julafton”, säger Rolf Rubensson.

 

Av de 226 företag som varit involverade i byggfasen, är 177 regionala. Ett av dem är Åke Abrahamsson Bygg AB i Hammerdal som har varit huvudentreprenör för den servicebyggnad som har uppförts för de c:a 20 drifttekniker och driftsledning som ska arbeta med parken. De kommer från regionen och den byggnad de ska ta i anspråk är på flera sätt lokalproducerad, till och med virket som använts kommer från skogarna i trakten.

– ”Vi har satsat på ett modernt och nybyggt platskontor nära parkerna för att skapa en förutsättning för ett bra samarbete mellan turbinleverantören Vestas och Vasa Vinds personal. Vi är övertygade om att ett bra lokalt samarbete ökar effektiviteten och kvaliteten i arbetet med driften. Vi skall ju vara här i minst 25 år”, säger Annette

 Fyra framgångsfaktorer för lokal nytta

·       Ägaren har insett vikten av lokalt deltagande både för  
projektekonomi och acceptans och ställt krav på detta. 

·       En erfarenhet platschef med ett stort lokalt nätverk. 

·       Huvudentreprenör som arbetat efter ägarens målsättning. 

·       Ett lokalt nätverk som gemensamt hittat snabba lösningar på de problem som kan uppstå vid ett stort infrastrukturprojekt, vilket har varit fördelaktigt för projektets ekonomi.

Fakta Munkflohögens vindkraftpark

23 stycken Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW. Navhöjd 125 m , totalhöjd 180 m.

Total effekt: 48.75 MW.

Parken är byggd av Vasa Vind.

Parken ägs av APG som förvaltar pensionsfonder.

Huvudentreprenör, mark och anläggning: Stenger Ibsen 

Huvudentreprenör, servicebyggnad Åke Abrahamsson Bygg AB

Underentreprenören Ottossons åkeri AB i Strömsund har använt 39 lokala företag till hjälp 

Fakta vindkraftparken Åskälen:

Parken kommer bestå av 80 stycken Vestas V136 3,6MW med navhöjd 112m och kommer generera över 900 GWh förnybar elektricitet per år.

Hela vindkraftparken beräknas vara driftsatt i början av 2020.

Bakom investeringen står den holländska pensionsförvaltaren APG.

Vindkraftcentrum på Youtube