Omtag i miljöprövningen av Finnåberget

Rennäring och vindkraft kan samexistera.

Dubbel bakläxa för miljöprövningsdelegationen i Västernorrland.

När miljöprövningsdelegationen prövade miljökonsekvensbeskrivningen för 26 vindturbiner på Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner blev beslutet att en vindpark där inte var förenlig med rennäringens intressen i trakten.
Det innebar också att man då lät bli att pröva miljökonsekvensbeskrivningen i övrigt, vad gäller miljö- och djurliv eller andra intressen.

Arise, som driver projektet, överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen i Östersund som nu kommit med sin dom. Rennäringen och en vindkraftsetablering på Finnåberget kan samexistera. Och miljöprövningsdelegationen åläggs att pröva miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet.

Mark- och miljödomstolen anför bland sina domskäl:
” Vindkraftsetableringen är enligt domstolens mening tillåtlig utifrån miljöbalkens regler och i linje med av riksdagen fastställda miljömål. Den störning på såväl vinterbete som flyttning som eventuellt kan uppkomma får anses vara acceptabel med hänsyn till vikten av en ökad produktion av förnyelsebar energi.”

Vindkraftcentrum på Youtube