Ragunda kommun söker projektledare till projekt Vindstyrka

Ragunda kommun har blivit beviljade projektmedel från Energimyndigheten för att jobba med att stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och i samband med byggstart av de vindkraftsparker som planeras inom primärt kommunens geografiska område och sekundärt i angränsande kommuner. Därutöver har vi behov av förstärkning för att arbeta med att titta på markfrågor och annat kopplat till elintensiva etableringar.

Arbetssätt, projektinnehåll
Centralt i rollen som projektledare för Vindstyrka blir att berätta för allmänhet och företagare om vad som är på gång och vilka arbets- och affärsmöjligheter som etableringen kan ge, samt mäkla nödvändiga kontakter och ge löpande stöd och rådgivning. Även kartläggning, informationsmöten och enskilda möten kommer att ingå, liksom att i samverkan ta fram en utvecklingsplan. Att samverka med det lokala näringslivet och byar gällande aktuella upphandlingar, boendemöjligheter, arbetskraftsbehov och potentiell efterfrågan på varor och tjänster kommer att vara centralt, liksom marknadsföring och nätverkande med tanke på etableringsmöjligheter för elintensiv energi.
Som projektledare i Vindstyrka blir du spindeln i nätet och jobbar i samverkan med övrig kommunal verksamhet, företagarföreningar, branschorganisationer, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och invånare för att driva arbetet framåt. Ett nära samarbete och samordning sker även med Vindkraftcentrum och andra projekt i Jämtland och Västernorrland via nätverket för vindbruk. Projektdokumentation och återrapportering ingår också i arbete, liksom vissa på enheten övrigt förekommande uppgifter.
Arbetet blir placerat under kommunens näringslivs- och utvecklingsenhet som i sin tur är placerad under samhällsbyggnadsförvaltningen och vissa övriga arbetsuppgifter på enheten och i förvaltningen som har bäring på det lokala näringslivet kan komma att ingå. Läs mer om tjänsten>>

Foto: Andreas Göransson/Pressbild Ragunda kommun

Vindkraftcentrum på Youtube