Rekordinvestering i stamnätsstation i Jämtland när knutpunkt förnyas


Foto:
Tomas Ärlemo

Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts.

Stamnätet för el omfattar 15 000 km ledningar och 160 stationer. En av dem är Midskog i mellersta Norrland, strax utanför Östersund. Nu moderniseras den för att bland annat möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Det nya stationsområdet kommer att innehålla Svenska kraftnäts 400 kV- och 220 kV-ställverk och Jämtkraft Elnät AB:s intilliggande regionnätstation kommer att flyttas till det nya stationsområdet. Området blir totalt 7 hektar, eller stort som 10 fotbollsplaner.
 
– Midskog är en av våra största stamnätsstationer sett till antalet fack och investeringen innebär att vi får en ny, modern knutpunkt för stamnätet som håller för framtiden. Det är inte minst viktigt för att vi ska kunna ansluta ny, förnybar elproduktion i området till stamnätet, säger Linda Granfelt, projektledare på Svenska kraftnät.
 
Ett annat skäl till investeringen är att stationen snart når sin tekniska livslängd och behöver förnyas för ytterligare decennier i drift.
 
Den första delen av förnyelseinvesteringen omfattar drygt en kvarts miljard. I ett senare skede upphandlas också förändringar av ledningsanslutningarna till stationen i området, som placeras omkring 1 km från den nuvarande stamnätsstationen. Byggstart är planerad till maj i år. 2019 tas den färdiga stationen i drift.

Vindkraftcentrum på Youtube