Rekordmånga beslut på vindkraftsinvestering under 2017. Energimyndighetens rapport.

Hämtat från Energimyndighetens hemsida: Energimyndigheten publicerar nu rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingen på vindkraftsmarknaden i Sverige det gångna året. Rapporten visar att utbyggnaden av vindkraft har varit låg, men efter beslut om ambitionsökning väntas en stor mängd vindkraftsinvesteringar.

Det senaste året har utbyggnaden av vindkraft varit låg, detta var en konsekvens av marknadsaktörers osäkerhet till hur det svensk-norska systemet för elcertifikat skulle komma att utformas efter 2020.

– När regeringen beslutade om en ambitionsökning om 18 terawattimmar (TWh) för den svenska delen reagerade marknaden genom att rekordmånga investeringsbeslut togs under året, säger Markus Selin, handläggare på Energimyndighetens avdelning Analys.

Därmed väntas en stor mängd förnybar kraft tillkomma till det svenska elsystemet de kommande åren och av detta merparten vindkraft.

Kostnad- och teknikutveckling

Rapporten visar hur kostnads- och teknikutvecklingen av vindkraftverk i Sverige sett ut de senaste tio åren. Vindkraftverken har blivit allt större, likaså vindkraftsparkerna, vilket har bidragit till att produktionskostnaderna har sjunkit kraftigt sedan 2008. Trenden mot sjunkande kostnader ser även ut att fortsätta till 2020.

Utveckling på länsnivå

Västra Götalands län är fortsatt det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige. Den största procentuella ökningen skedde i Örebro län som ökade sin installerade effekt med 9 procent, följt av Värmlands län och Västra Götalands län. I publikationen redovisar vi kartor över Sveriges län och kommuner och dess installerade vindkraftverk.

Läs rapporten genom att klicka här>>

 

Vindkraftcentrum på Youtube