Så kan behovet av vindkraft fördelas

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gjort en bedömning av hur den fortsatta vindkraftutbyggnaden kan fördelas mellan Sveriges län. Utgångspunkten är målet att det ska produceras 100 TWh el från vindkraft år 2040.

Jämtland-Härjedalen, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna kan stå för 7,5 TWh var av produktionen 2040. Norrbotten kan ha 10 TWh och Blekinge kan stå för 0,5 TWh. År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar energi. Det innebär bland annat att ersätta fossil energi, fasa ut kärnkraft, bibehålla vattenkraft, öka solkraft och kraftvärme samt energieffektivisera.

I skrivelsen från de båda myndigheterna framgår inledningsvis att ambitionen om en rättvis fördelning är svår att nå. Myndigheterna skriver:

Alla län har olika förutsättningar för att bygga vindkraft och dessutom olika egna ambitioner vad det gäller förnybar energi i stort eller vindkraft generellt. Vi har i princip enbart utgått från ett urval av förutsättningar som är viktiga för att få till stånd en hållbar vindkraftsutbyggnad. För de län som har egna mål som är högre än vår regionala fördelning så bör vår fördelning ses som en lägstanivå, inte som ett tak.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår i dokumentet att Länsstyrelsen i respektive län ska planera för utbyggnaden i samråd med kommunerna. Exakt hur det arbetet ska gå till framgår inte av skrivelsen.

I slutet av skrivelsen finns en tabell över föreslagen fördelning. Där framgår fördelningsmålen för vindkraftproduktion 2040 i respektive län. Den återges något förenklad här nedan.

Martin Machnow

 

Län   TWh
Stockholms län   2
Uppsala län   2,5
Södermanlands län   2
Östergötlands län   2,5
Jönköpings län   3
Kronobergs län   2
Kalmar län   3
Gotlands län   1
Blekinge län   0,5
Skåne län   2,5
Hallands län   2
Västra Götalands län   7,5
Värmlands län   5
Dalarnas län   7,5
Gävleborgs län   7,5
Västernorrlands län   7,5
Jämtlands län   7,5
Västerbottens län   7,5
Norrbottens län   10

Vindkraftcentrum på Youtube