Säkerheten kring vindkraftverk uppdateras

Svensk Elstandard har uppdaterat och förtydligat bestämmelserna som gäller säkerheten för vindkraft. Ett nytt avsnitt har tillkommit om kallt klimat. Det pågår även ett arbete att hitta metoder för mätning av buller och infraljud.

I den nya utgåvan har särskilt avsnitten setts över som handlar om de mekaniska och elektriska systemen. Dessutom har nya avsnitt lagts till som tar upp anläggningar i kallt klimat och flera bilagor är nya som bland annat handlar om nedisning och mekaniska säkerhetsfaktorer. Förändringarna kommer att gälla från den 16 mars 2022.

I standarden som går under beteckningen SS-EN IEC 61400-1 kan man läsa om de fordringar som ett vindkraftverk måste uppfylla för att säkerställa dess hållfasthet och funktionsduglighet. Fordringarna ska ge ett skydd mot skador som orsakas av riskkällor som kan förekomma under anläggningens planerade livstid. I den nya utgåvan finns ett avsnitt om att medelstora vindturbiner med en svepyta på högst 1000 kvadratmeter ska särbehandlas. Däremot omfattas de små vindturbiner (högst 200 kvadratmeter svepyta) som tidigare av SS-EN 61400-2.

Standarden för bullermätning ses över.
Det pågår även ett internationellt arbete om metoder att mäta buller och infraljud. Nuvarande bullermätningsstandarden (IEC 61400-11) behandlar inte det svischande ljud som kan uppstå vid rotorbladens bakkant vilket kan upplevas störande för närboende. Ej heller behandlas lågfrekvent ljud som större vindkraftverk kan skapa inomhus. Resultatet kommer komplettera den nuvarande standarden för bullermätning. Gången är att resultatet ges ut först som teknisk specifikation. Efter några års användning och samlade erfarenheter ses specifikationen över och fastställs sedan som internationell standard.

Standarden är ett samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC som SEK Svensk Elstandard är medlem i sedan 1907. Svenska företag, högskolor och andra kan delta i arbetet genom den tekniska kommittén (SEK TK 88) som ingår i SEK Svensk Elstandard. Det pågår även ett arbete om hanteringen kring vindkraftverkens ”livscykel” och förlängning av livstiden för vindkraftverk.

SEK e-standard, som uppdaterar elstandarden för olika verksamhetsområden och håller med handböcker, skickar även ut nyhetsbrev som tar upp uppdateringar, tillägg och nyutgåvor.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube