Samarbete för mer vindkraft i sydost

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar.

– Vindkraft på rätt platser och med rätt utformning är en hållbar energikälla. Det är därför viktigt att ta fram en samlad bild över de hinder som finns idag och vilka lösningar som kan utvecklas, säger Per-Anders Persson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Projekt Fånga vinden i sydost ska arrangera dialogmöten mellan kommuner, Försvarsmakten och andra intressenter som påverkar var vindkraft kan och bör byggas. Vidare ska det underlätta kommunal planering, undersöka varför vindkraftsprojekt inte får tillstånd eller byggs samt bedöma vilken potential det finns för vindkraft i sydost.

– I Blekinge har flera stora vindkraftsprojekt stött på patrull på grund av svårigheter att få till bra samexistenslösningar med Försvarsmakten. Det är viktigt att vi kan få igång en dialog så att vindkraften kan fortsätta utvecklas, säger Elsa Eneman, funktionschef Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen Blekinge.

– Den kommunala planeringen av vindkraft är viktig. Vi vill i projektet skapa verktyg som underlättar denna, säger Pär Hansson, Länsarkitekt/chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

På nationell nivå finns ett mål att Sveriges elproduktion ska vara förnybar 2040. Även i sydost finns mål om mer förnybar energi. Vindkraft är den energikälla som har störst potential och det byggs just nu mycket vindkraftverk i Kronoberg, men även i Kalmar län. Det pågår ett arbete med en nationell plan för en hållbar utbyggnad av vindkraft och denna plan ska nu förankras på regional och lokal nivå.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU. Ett exempel på detta är projektet POTEnT där syftet är att ta fram aktiviteter som leder mot att Kronoberg ska bli ett Plusenergilän 2050.

För mer information, kontakta
Pierre Ståhl
070 688 7520, pierre.stahl@energikontorsydost.se

Bilden: Pierre Ståhl Projektledare, foto privat

Vindkraftcentrum på Youtube