Stor variation i ljudet från vindkraft

 

Ljud från vindkraft varierar, och det kan beskrivas ur olika synvinklar. Vid ett seminarium på VIND2014 fick en forskare, en jurist och en boende i närheten av en stor vindkraftpark ge sin syn på ljudfrågan. Runt 90 åhörare kom till seminariet som anordnades av Nätverket för vindbruk.

Meteorologen Conny Larsson från Uppsala universitet berättade om sin forskning kring ljud från vindkraft. Peter Ardö, domare vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg, talade om rättsfall kring buller och Ann-Sofie som har fritidshus i närheten av Sveriges största vindkraftpark Jädraås berättade om sina erfarenheter. 

En mätning säger inte allt – det är stora variationer i uppmätt ljud från vindkraftverk. Det visar mätningar från Dragaliden med 16 verk.
Conny Larsson från Uppsala universitet har genomfört två års mätningar vid olika årstider. Vädret i kombination med markförhållande, i synnerhet snötäckt mark, gav variationer på upp till 14 dBA på en kilometers avstånd från verken.

Bullertopparna stör

Ljudutbredning är kopplad till väder och vind, och temperaturen ändrar sig från marken och upp. Dagtid, om vindriktningen är bort från huset ger det låga ljudnivåer. Om vinden blåser mot huset på natten, blir ljudnivåerna högre.

Conny Larsson anser att ljudutbredningskurvorna – som ritas som streck på kartan – borde dras med snickarpenna, eller kanske med målarpensel i stället. Eller att man i stället för att dra fasta streck, ska säga att ljudet kan variera i ett område.

Även om vindkraftverken klarar riktvärdet 40 dB(A), så finns det bullertoppar. Conny Larsson forskning visar att det 10 procent av tiden var högre ljudnivåer än 39 dB(A). Hur långt ljudet kan komma att höras, beror på bakgrundsnivån. Rapporter på 5-10 kilometer förekom vid extremt låga bakgrundsnivåer.

De som bor inom minst en kilometer från vindkraftverket ska kallas till samråd, det slog Peter Ardö från mark- och miljödomstolen fast.

-Men en kilometer räcker inte, det ska vara mer, sa projektören Weronica Ekholm från wpd vid det efterföljande panelsamtalet. Det är viktigt att man har en tidig dialog och att vi använder forskningsresultat för att veta hur vi ska berätta om ljudpåverkan, så att folk inte känner sig vilseledda.

Hon menade också att studiebesök till en vindkraftpark är ett bättre alternativ ”så att människor får höra själva!” än att försöka beskriva ljud.

 

”Vi fick höra att det skulle låta som ett kylskåp”

Det är viktigt att de närboende får bra information inför en etablering. Ann-Sofie som är fritidsboende i närheten av Jädraås vindkraftpark, ansåg inte att hon hade fått det.

-Vårt hus ligger tre kilometer från vindkraftverken och vi kallades inte till samråd. Vi fick höra av en granne att parken skulle byggas, och han hade fått veta att det inte skulle låta mer än ett kylskåp.

Det blev en chock för henne du hon kom till stugan en julhelg för ett par år sedan sedan när verken var igång och det blåste nord-nordvästlig vind.

-Det var som en maskinell bullermatta, som vid en flygplats. Det blev jättejobbigt. Jag trodde det var något fel på verken. Jag hade blivit mindre chockad om jag hade fått bra information. Det handlar om respekt mot människor. Den som bor i glesbygd känner sig ofta överkörd av stockholmsperspektiv och makthavare.

Lika mycket buller som det var den första julhelgen har det inte varit sedan dess, och ljudet varierar med vindriktningen. Ibland hörs verken inte alls, berättade Ann-Sofie.

 

De flesta störs inte av 40 dBA

Peter Ardö från mark- och miljödomstolen beskrev villkor och standarder för mätning av ljud och att det i många tillstånd finns krav på flera sorters mätningar både vid bostäder plus en ljudberäkning. Praxis slår fast att det är 40 dBA vid bostadshus som gäller, utom i ”särskilt tysta områden” där riktvärdet kan sättas till 35 dBA.

Tidigare forskning har visat att mellan 80 och 90 procent av de berörda inte uppfattar ljudnivån 40 dBA från vindkraft som störande. Men en liten andel blir ändå störda. Vi är olika känsliga för ljud och skillnaderna mellan individer är stora. Riktvärdet för buller från vindkraft är 40 dBA. Det är lägre än för trafikbuller där gränsen är 55 dBA. Skälet till att lägre nivåer tillåts från vindkraft är att ljudets karaktär, svischandet, uppfattas som mer störande än trafikbuller vid samma decibelnivå. Det svischande ljudet hörs också på längre avstånd. 

Text: Kajsa Olsson

Länk där du kan söka Kajsa Olssons C-uppsats i psykologi ”Vindkraftljud i vildmarken – djupintervjuer med boende runt en stor vindkraftpark” (2014).

http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2008

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube