Strömsunds kommun får pengar av Energimyndigheten för att driva Vindkraftcentrum.se vidare.

 –  Nu är finansieringen av verksamheten klar för de närmaste två åren, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum.se har funnits sedan 2011 med olika konstellationer av finansiärer och något varierande uppdrag. Sedan ett år är Statens energimyndighet ensam finansiär och Vindkraftcentrum.se är en nod inom myndighetens Nätverk för vindbruk. Projektägare är Strömsunds kommun som står för hyror och diverse omkostnader. Genomgående har uppdraget varit att vindkraftsutbyggnaden ska ge mesta möjliga nytta i de trakter där den anläggs, i form av jobb och företagande.

Mer preciserat i det nya beslutet om stöd handlar det om att använda det Planeringsverktyg som tagits fram.Efter detaljstudier av redan byggda storskaliga vindparker i Norrland går det att förutse vilka kompetenser bland arbetskraft och företag som behövs i varje ögonblick under uppförandet av en ny park. Och vet man det så kan lokala och regionala aktörer på ett planmässigt sätt hunnit utbilda och matcha folk, och företag investerat efter de behov som förutsetts. Allt för att utbyggnaden ska ge så mycket nytta som möjligt i området.

”Det är dessutom värdefullt för Energimyndigheten att ha en regional partner som är strategiskt lokaliserad till mellannorrland, där en stor del av utbyggnaden för närvarande sker”, skriver Energimyndigheten i sitt beslut.

        –  Från början var verksamheten mer strikt inriktad på Jämtlands län. Nu har vi utfört uppdrag i hela landet, men det är just i de norra delarna vi ser att satsningarna kommer att ske, säger Torbjörn Laxvik.

En del politiska beslut återstår och hinder behöver undanröjas, men den parlamentariska Energikommissionen har utökat elcertifikatssystemet med ytterligare 18 TWh till 2030. Tillsammans med det som byggs nu och de närmaste åren innebär det investeringar på 100 miljarder kronor.

Den förnybara energi som framställs till lägst kostnad är landbaserad vindkraft. Storskaliga parker i goda vindlägen den mest effektiva. Glesbebyggda trakter och lediga platser finns i Norrland, liksom infrastruktur i form av kraftledningsnät.

Med god tillgång på grön el – vatten- och vindkraft – kan Norrland bli självklart etableringsområde och centrum för elintensiv industri i Europa. Exempel är datacenterföretag, vätgasproduktion och batterier till elbilar samt plast- och kompositprodukter.

Det fullständiga namnet på projektet är Vindkraftcentrum.se – Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll.

        –  Ja, och extra intressant är egentligen de långsiktiga jobben och affärsmöjligheterna på längre sikt. Vi kommer att söka tilläggsmedel för att genomföra en initierad studie kring de arbetsuppgifter och de regionala näringslivsmöjligheter som kan förutses under drift- och underhållsperioden framöver, säger Torbjörn Laxvik.

Energimyndighetens stöd till Strömsunds kommun uppgår till maximalt 3, 4 miljoner kronor från 1 april och två år framåt.

Vindkraftcentrum på Youtube