Sveaskog planerar en fördubbling av antalet vindkraftverk på sina marker

Enligt ett pressmeddelande har Sveaskog medvind i vindkraftsverksamheten. Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar drygt 3 TWh per år. Det är tio procent av Sveriges totala vindkraftsel. Nu planerar Sveriges största skogsägare en fördubbling av antalet vindkraftverk för att bidra än mer till Sveriges energipolitiska mål om ett helt förnybart elsystem till 2040.

Sveaskog har ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att upplåta mark och därigenom bidra till en utbyggnad av vindkraft, på omsorgsfullt utvalda platser, är därför en prioriterad verksamhet för Sveriges största skogsägare. På Sveaskogs marker finns idag drygt 400 befintliga vindkraftverk. Ytterligare cirka 400 vindkraftverk är under byggnation och därutöver är cirka 500 nya verk under planering/projektering.

– Vindkraft är för närvarande det billigaste sättet att bygga ut förnyelsebar energiproduktion i stor skala. Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning. Redan idag kommer mer än 10 procent av Sveriges vindkraftsel från vindkraftsverk på våra marker, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog.

Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft
– Etablering av vindkraftverk är inte aktuellt inom naturvårdsarealer, i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

– Sveaskog har generellt en restriktiv hållning till all etablering inom ekoparker, på grund av parkernas syfte och karaktär. För beslutade och avtalade ekoparker gäller dessutom att Sveaskog vare sig får upplåta eller överlåta några områden till annan verksamhet, utan Skogsstyrelsens skriftliga medgivande.

– Andra typer av naturvårdsskogar än de som nämnts ska i möjligaste mån undvikas, när nya vindkraftverk ska lokaliseras. I de fall sådana naturvårdsskogar ändå direkt berörs, kommer nya naturvårdsskogar att väljas ut för att ersätta dessa i Sveaskogs avsättningar.

– All projektering och etablering av vindkraft på Sveaskogs marker ska följa de riktlinjer som tagits fram av Svenska FSC® och godkänts av internationella FSC®.

– Alla områden med etablerade vindkraftverk och de områden där utredningar och projektering pågår för eventuell vindkraftutbyggnad, redovisas i deras kartverktyg.

Vindkraftcentrum på Youtube