Svenska kraftnät planerar för ökad investeringstakt

Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 27,3 miljarder kronor. Det är en ökning med fyra miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering. (Pressmeddelande)

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2023–2025 till regeringen. Det är en väsentlig ökning av investeringarna jämfört med förra årets verksamhetsplan. Förklaringen är att energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande investeringar i nät och IT-system. Det handlar om insatser såväl för att reinvestera och underhålla anläggningsparken som för att öka överföringsförmågan och minska flaskhalsarna.

– Under treårsperioden planeras tre större ledningsprojekt att komma i entreprenadfas, utöver ökningen för att möta ett nytt kraftsystem säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät.

Havsbaserad elproduktion

En betydande förändring för Svenska kraftnät är det nya uppdraget om en integrering av havsbaserad elproduktion. Regeringens instruktion till Svenska kraftnät innebär från och med januari 2022 ett ansvar att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta flera elproduktionsanläggningar.

– Det utökade ansvaret innebär en stor påverkan på organisationen, även om de planerade investeringsutgifterna under planeringsperioden är relativt låga. Svenska kraftnät behöver växa både genom helt nya kompetensområden och i form av fler resurser till verksamheten på befintliga avdelningar, säger Peter Wigert.

Kortare ledtider

För att den höga investeringstakten i ledningar ska bli verklighet krävs kortare ledtider och snabbare tillståndsprocesser för byggnation. Det behövs ett förändrat arbetssätt, både från Svenska kraftnäts sida och från andra myndigheter, och att lagstiftningen ses över.

– Svenska kraftnät har tillsammans med Energimarknadsinspektionen (EI) inlett ett gemensamt förändringsarbete med målsättningen att korta ledtiderna för tillstånd, säger Peter Wigert.

Det höga inflödet av kapacitetsavgifter medför att Svenska kraftnät bedömer att kapacitetsavgifter kan användas för att sänka transmissionsnätstariffen under perioden 2023-2025. Detta förutsätter dock ett godkännande från Energimarknadsinspektionen.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2023-2025 finns att läsa här www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

Vindkraftcentrum på Youtube