Svenska kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion

Regeringen avser att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar. Utbyggnad av havsbaserad vindkraft förväntas vara ett viktigt bidrag till att målen om förnybar elproduktion till 2040 nås och bidrar även till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden. (Pressmeddelande)

Sverige har goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft och potential för utbyggnad i Östersjön är stor. Havsbaserad vindkraft är mer effektiv sin landbaserade motsvarighet och kan bidra med stora volymer el, hög effekt och med stor geografisk spridning vilket bidrar till ökad sammanlagringseffekt.

– Havsbaserad vindkraft ger möjlighet till kraftigt förstärkt elproduktion i södra Sverige och pressade priser, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Vi har en snabb utbyggnad av förnybar el i Sverige och för att möta klimatutmaningarna behöver vi snabba på utbyggnaden ytterligare. Vindkraft till havs har en enorm potential att producera svensk förnybar el som ersätter kol och olja runt om i Europa. Det känns bra att vi idag tar ytterligare kliv för att underlätta den omställningen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen avser att besluta om en ändring av Affärsverket Svenska kraftnäts instruktion som ger verket i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion. För att ge aktörer tydliga och transparenta förutsättningar avser regeringen även att ge Svenska kraftnät ett regeringsuppdrag om att påbörja förberedande arbete inför utbyggnaden av transmissionsnätet i havet.

Svenska kraftnät ska inom uppdraget:

– belysa om det finns behov av att ta fram nya riktlinjer och instruktioner för aktörer som vill ansluta elproduktionsanläggning till havs, 

– där så är möjligt beskriva och tydliggöra förutsättningar för projektörer avseende exempelvis tidplan och geografiska områden för utbyggnad av transmissionsnät,

– tydliggöra förutsättningar för projektörer som redan har inkommit med en ansökan om anslutning, samt

– beskriva förutsättningar, för- och nackdelar samt konsekvenser för anslutna aktörer med att införa egna elområden för områden till havs.

Förordningsändringen med instruktion om uppdraget till Affärsverket Svenska kraftnät träder i kraft den 1 januari 2022.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2022

Vindkraftcentrum på Youtube