Sverige i klass med Texas vindkraftsutbyggnad

Sveriges starka utbyggnadstakt ligger i klass med oljestaten Texas vindkraftsboom som USAs i särklass största vindkraftsstat.

Bloomberg New Energy Finance (NEF) lyfter fram Markbygdsprojektet som kommer täcka ett område som är till ytan åtta gånger större än Manhattan med vindkraftsturbiner.

Den pågående vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige jämställs med den vindkraftsboom som svepte över Texas några decennier sedan till att idag vara den största vindkraftsproducenten i hela USA. Inom de närmaste tre åren beräknas vindkraftsproduktionen fördubblas i Sverige. Tack vare Markbygden samt flera andra stora parker som är under byggnation.

Robert Flaig på RWE AGS förnybar energi menar att Sverige har större likheter med Texas när det kommer till vindkraft än vad vi har till övriga länder i Europa. Även om placeringen av turbinerna skiljer sig åt mellan länderna – i Sverige är det kuperad terräng med mycket skog medan Texas utnyttjar sitt platta ökenlandskap – drar han likhetstecken mellan ägandet och ytorna.

Han säger att internationella investerare föredrar Sverige framför Tyskland beroende på att här är det glest med folk, stora ytor och lättare att få tillstånd för stora parker. Hans uttalande vilar på en intervju med Mikael Kyrk, vd för det tyska bolaget Svevind som hittade området utanför Piteå och står bakom alla tillstånd i Projekt Markbygden.

Om Sverige ska nå målet 2040 att få ett energisystem som bygger på förnybara energikällor skulle den installerade landkapaciteten behöva tredubblas, vilket överstiger dagens kapacitet i Texas.

Trots att det är stor uppmärksamhet runt högre torn och större diameter på bladen är utbyggnaden till havs fortfarande i sin linda i Sverige. Men det hindrar inte Bloomberg NEF att blicka framåt till 2050 och hävda att Europa kommer då ha större kapacitet i havsbaserad vindkraft än den på land.
Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube