Tjäder och vindkraft

Ny forskning föreslår ett avstånd på 865 meter mellan vindkraftsverk och tjäderns spelplatser.

Det är en av slutsatserna i det internationella forskningsprojektet ”Capercaillie and Wind  Energy” som studerat effekterna av vindkraftverk på tjäder i sex studieområden i Tyskland, Österrike och Sverige.

I Sverige genomfördes projektet i Jädraås vindpark under en fyraårsperiod. Forskarna studerade potentiella effekter av vindkraftsanläggningar på individ- och populationsnivå, genom att samla in data på resursval, biotopval, rörelsemönster, reproduktionsframgång, predationsrisk och fysiologisk stress hos tjäder.

Författare till studien är Julia Taubmann, Joy Coppes, Henrik Andrén och länk till studien finns här: https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6976-6

Forskarna fann inga signifikanta skillnader i tjädertäthet mellan områden med vindkraftverk och kontrollområden, och inte heller mellan före och efter byggnation av vindkraftverksanläggningar. 

Inom vindkraftsparker minskade dock tjäderns användning av områden närmare än ca 650 meter från vindkraftverken. En annan studie med radiomärkta tjädrar visade att resursutnyttjandet minskade i områden närmare än 865 meter (intervall 784–1 025 meter) från vindkraftverken.

Även effekter av skuggor, ljudnivå, täthet av vindkraftverk, antal synliga vindkraftverk och avstånd till tillfartsvägar påverkade utnyttjandet av resurser negativt under såväl spelsäsongen som sommarsäsongen.

För Sverige föreslår forskarna därför ett avstånd på 865 meter till tjäderns spelplatser och livsmiljöer under sommartid för att minimera negativa effekter av vindkraftverk och tillfartsvägar.

Studieområdet låg i skogslandskapet på gränsen mellan Dalarnas och Gävleborgs län. Området täcker cirka 10 000 hektar och inkluderar Jädraås vindkraftpark, med 68 turbiner som har varit i drift sedan 2013. I studien ingick även Mombyåsen vindkraftpark med 10 turbiner som driftsattes 2016.

Kontrollområdet på cirka 3 000 hektar utan vindkraftverk låg tre kilometer öster om vindkraftparken. Skogen domineras av tall och gran, med visst inslag av björk. Skogsbruk pågår i största delen av studieområden, med regelbunden plantering, gallring och slutavverkning. En tjäderinvertering från 2015 visade på flera tjäderspelplatser i området.

Forskningsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket med uppgiften att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

//TL

Vindkraftcentrum på Youtube