Trettiotre månader med Vindkraftcentrum

Gjutning av fundament på Glötesvålen i Härjedalen. Foto: Torbjörn Laxvik

Som publicerats på hemsidan tidigare drivs Vindkraftcentrum vidare fast i annan form. Det tidigare projektet har slutredovisats för Energimyndigheten.

Nedan följer en del av redovisningen:

Vindkraftcentrum har drivits som projekt av Strömsunds kommun sedan 2011 i olika konstellationer och med olika finansiärer. Denna period från 1april 2020 till årsskiftet 2022/2023 med Energimyndigheten som finansiär.

Genomförande

Våra prognoser är efterfrågade i bransch och bland kommuner och används flitigt i samrådsförfaranden. Vårt verktyg är bedömt och allmänt accepterat.Det utgår från nära studier av ett 20-tal vindkraftsetableringar varav de senaste handlar om storskaliga och småskaliga byggen. Med hjälp av resultaten kan vi tämligen väl förutse arbetskraftsbehovet vid varje skede av ett kommande bygge. Vi ser vilka kompetenser som behövs och vilka företag som kan göra affärer.

En projektör kan använda prognosen för att beskriva troligt utfall av årsarbeten. En näringslivsfunktion vid en kommun eller region kan använda prognosen för att informera företag om kommande möjligheter eller bidra till att efterfrågad arbetskraft finns tillgänglig.

Den spontana eller mekaniska nyttan som uppstår vid en etablering kan bli större om medvetenheten finns om potentiella möjligheter för företag och arbetskraft. Vanligt är att 150 företag från 100 branscher är aktiva vid ett bygge.

Sedan tillkommer minst lika mycket arbete under drifttiden jämfört med byggtiden.

Vår affärsplattform är en utveckling av våra databaser i samarbete med Umeå universitet. De lokala databaserna har vi växlat över till den digitala plattformen och här finns nu ett antal nya projekt. Antingen byggs de kring enskilda parker eller geografiska områden. Parker i 20 kommuner finns i plattformen.

Den digitala plattformen är lanserad från norr till söder. Bland de uppemot tusen registrerade företagen finns exempel från projektering, byggnation och service.  Principen är att en överenskommelse med projektören/huvudleverantören att söka varor och tjänster via plattformen. Projektspecifika och allmän sådan.

Med plattformen får näringslivskontoren ett verktyg att föra kommunens eller regionens företag närmare affärerna. Plattformen är interaktiv. Med hjälp av den kan alla registrerade kommunicera med varandra. 70 procent av de vi haft i våra databaser har inte ens hemsida och är därför knappt sökbara för nya aktörer i trakten. Här får särskilt mindre lokala företagen ett skyltfönster för sina erbjudanden.

Sammantaget har vi gjort större eller mindre insatser i 40 kommuner från norr till söder i projektet.

Vi kommunicerar med de cirka 90 kommuner som har eller står inför möjlig storskalig vindkraftutbyggnad och erbjuder näringslivskontoren samt lokala och regionala projekt våra verktyg. Som prognos och digital affärsplattform. Information sprids till företagen på möten ofta anordnade av projektör eller näringslivskontor.

Ett annat verktyg för större lokal nytta är den modell som Vattenfall, Garantia och Vindkraftcentrum utvecklat kring parken Blakliden-Fäboderget. Garantia är betalningsmottagare av cirka 2/3 av utvecklingsmedlen som Vattenfall bidrar med till bygden, och gör om dem till riskvilligt lånekapital för småföretagare i trakterna kring parken.

Genom att det handlar om privata pengar och Garantia står kreditrisken är andra finansiärer, typ banker, Norrlandsfonden och Almi beredda att bidra till lånefinansieringen. Bedömningen är att storleken är fem gånger större än de ursprungliga medlen. Dessutom kan de bli fem gånger ytterligare större i och med att de kan lånas ut fem gånger under drifttiden. Utväxling 25 gånger, alltså.

Under pilotprojektets tre år har 35 lån på totalt 9,4 miljoner kronor utbetalats. Detta har frigjort finansiering från andra finansiärer på 21,3 miljoner kronor. Totalt har 30,7 miljoner kronor kunnat finansieras. Det väsentliga är att sådant riskvilligt kapital normalt inte står att finna i glesbygden, men bidrar till arbetstillfällen och service till invånarna.

Kunskap om modellen har spritts till etableringskommunerna, de flesta projektörer/ägare i landet, organisationer och andra intressenter.

Som framgår är det centralt i projektet i projektet att förmedla egen producerad kunskap. Rapporter och egna nyheter publiceras liksom goda exempel utifrån våra verktyg och metoder. Men också andras kunskaper och nyheter från bransch och forskning.

Det sker genom möten, företagarträffar, kommunbesök, seminarier och nätverksträffar med mer. Under projekttiden har vi haft  355 sådana. Vid dessa har vi hållit presentationer vid 129 tillfällen.

Vår årliga konferens Branschforum vind fick olika och nya former till följd av pandemin. Detta i digital riktning där det tänkta innehållet också spritts genom sociala medier, som genom intervjuer och nyhetsinslag i vår kanal E-TV.

I Sollefteå var vårt Branschforum begränsat fysiskt, men sändes också ut. I Åsele ställde vi in den fysiska delen helt, medan det i Östersund blev digitalt men med centrala personer i studio och genom digitala uppkopplingar. Succé med 850 visningar. Men mingel och underhandsdiskussioner uteblev ju i hög grad.

Vår hemsida är knutpunkten i vår övriga spridning av kunskap och saklig information. Här har vi under 32 (av 33) månaders verksamhet publicerat 241 artiklar. Till innehållet handlar de om enskilda parker, aktiva lokala företag, investeringsbeslut och branschnyheter. På senare tid har de omfattat havsbaserad vindkraft, mycket kring vätgas och de satsningar som är på gång och annat som i grunden sker som följd av vindkraftsutbyggnaden.

Här finns artiklarna, här finns våra filmer och E-TV-inslag i vår Youtube-kanal. De senare är ett försök till ny kunskapsspridning och nyhetssändningarna har i snitt cirka 200 tittare, de längre inslagen som delvis ersätter Branschforum har sammanlagt 2353. Här ligger också Branschforum Östersund med sina 850 begrundare.

Tidigare har vi gjort film om inställning och lokala nyttor på bygdenivå i de vindkraftstätaste trakterna riket  – i Lungsjöbygden. Under senhösten har vi gjort film enligt den nya nyttan: Att vindkraftsutbyggnaden gör ny industri möjlig, men särskilt att den nya affärsmodellen blir att vindkraft och industri blir samtidigt paket.

Under projekttiden har vi gett ut 25 nyhetsbrev som nått tretusen prenumeranter vid varje utskick. Dessutom har det gått ut 14 specialanpassade sådana till dem vi kallar vindkommunerna. Innehållet är i första hand de nyheter vi publicerar på hemsidan inklusive länkar till de filmer och nyhetsinslag vi producerat. Det mesta har vi dessutom publicerat på Linked-In.

Ett nästan omedelbart sätt för en kommun att dra nytta av att en etablering ska ske är att uppmana ungdomar och sådana som vill omskola sig att gå en vindkraftteknikerutbildning. Det ger skatteintäkter till kommunen.

Årligen har analys och prognos av behovet av vindkraftstekniker gjorts och kommunicerats med Yrkeshögskolemyndigheten och Svensk vindenergi. Resultatet har också spritts som nyhet och använts av utbildningsanordnare.

Resultat

Det centrala i vår verksamhet är som sagt i hög grad att informera. Dels tar vi fram egna kunskaper i studier och rapporter som sprids. Dels andras kunskaper och erfarenheter. En väsentlig del är här även att ta fram verktyg och metoder och sprida vetskapen om dem. För ökad nytta och acceptans. Genom prognoser och affärsplattform erhålls resultat som projektörer och kommuner kan delge omvärlden.

Nytt vad gäller prognosverktyget är att både mindre och större parker nu studerats. Och i senare delen av projekttiden har vi gjort prognoser för fem havsbaserade parker. Det utifrån både nationell och internationell empiri.

Vår affärsplattform har utvecklats i samarbete med Umeå universitet. De lokala databaserna har vi växlat över till den digitala plattformen och här finns nu ett antal nya projekt. Antingen byggs de kring enskilda parker eller geografiska områden. Parker i 20 kommuner finns i plattformen. Uppemot tusen företag finns i plattformen.

Vad det gäller Garantia och Medvindslösningen finns två resultat. Dels att de lokala småföretagen hittills fått tillgång till 30 miljoner kronor i lånefinansiering. Dels att det nu finns ett utvecklat principförslag grundat på en ersättningsnivå som liknar grannländernas. Infört skulle det innebära en avgörande förändring för de glesa bygder där vindkraften etableras

Delvis som följd av pandemin har vi utvecklat metoder för informationsspridning genom nyhetsinslagen i E-TV och via film. Samt till en del eller helt digitala konferenser.

Fram till 1 december har vi haft 26 000 unika besökare på hemsidan, vilket är en rejäl ökning sedan projektstart.

Kännedomen om Vindkraftcentrum och de möjligheter projektet erbjudit är väl spridd bland kommuner och i branschen.

Diskussion

Prognos, affärsplattform och Medvindslån har alla att göra med att skapa acceptans för fortsatt utbyggd elproduktion i form av vindkraft. Men samtidigt näringsutveckling och därmed arbetstillfällen. Möjligheterna för sådan är det som efterfrågas i glesbygderna. Som följd av den gröna nyindustrialiseringen i norr ser vi också ett klart behov av nya bostäder. Garantia kan i förlängningen stå för finansiering av sådana.

Vad gäller både plattformen och Garantia har våra företagskontakter och branschkänningar spelat stor roll.

Under några år har vi lagt oss i vetofrågan och En rättssäker vindkraftprövning gjorde vi flera inspel till. Likaså till Incitamentsutredningen. Även regeringsföreträdare, riksdagsledamöter och ledande rikspartiledningar har blivit uppvaktade. Detta utifrån våra erfarenheter och kontakter i bygderna och i lokalpolitik.

Men politiken har ännu inte satt ned foten i dessa frågor och nu får vi nog fortsätta leva i ett vacuum en tid.

I Ånge kommun ser dock utbyggnaden ut att fortsätta. Där har vi varit aktiva sedan sju år och hjälpte också kommunen att starta ett projekt för lokal förankring med medel från Energimyndigheten.

Nu visar vi att vindkraftsutbyggnaden gör ny industri möjlig, och berättar att den nya affärsmodellen blir att vindkraft och industri ofta kan bli samtidigt paket.

Från att ha avvecklat bostäder och service under 50 år till följd försvunna arbetstillfällen råder nu omvända förhållanden. Från SCBs prognoser om vikande befolkning om 800 personer om några år avser kommunen växa med tvåtusen invånare. Det berättar vi om i vår senaste film.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube