Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination konstaterar forskare vid Etour. Foto Torbjörn Laxvik

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt vid Etour som undersökt naturturism och upplevelsevärden av vindkraft. Enligt forskarna ser turister en koppling mellan vindkraftsetablering och hållbarhet hos naturdestinationer.

Projektet är i slutfasen efter tre års arbete och presenterades på Vindvals konferens den 7 november 2023. Forskarna har undersökt frågor om acceptans och människors attityder, vindkraftens påverkan på landskapet och naturområdens attraktionskraft. Vilka faktorer ligger bakom upplevelsen av vindkraft, och hade besökarnas syn på hållbarhet och syftet med vistelsen, någon betydelse?

Forskarna Tatiana Chekalina vid Etour och Solène Prince, Linnéuniversitetet har undersökt ämnet vindkraft, turism och upplevelsevärden stegvis. Till att börja med har de sammanställt den forskning som finns på området turism och vindkraft i en litteraturöversikt. Därefter har 84 intervjuer genomförts med såväl svenska som utländska turister. Intervjuerna har gjorts i tre olika län – Västernorrland, Dalarna och Kalmar. Både sommar- och vinterdestinationer har ingått i studien.  

Resultaten indikerar att vindkraftverk kunde uppskattas för att de sågs ha koppling till hållbarhet och energioberoende. Turisterna ansåg det bäst om vindkraftverken stod långt ifrån varandra och inte var så många till antalet.

Som ett tredje steg, baserat på översikten av tidigare forskning om vindkraft och turism, samt intervjuerna, har forskarna utvecklat och testat en enkät som kan användas för att ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärdet av naturdestinationer med vindkraftverk.  

Frågan är komplex. Därför behövs en enkät som kan fånga de olika faktorerna bakom upplevelsevärdet. Det är skillnad mellan olika besöksmål, och synintrycket av olika vindkraftsetableringar. Turisterna skiljer sig också åt, de har olika bakgrund, intressen och attityder. Åsikter om vindkraft påverkar attityder, känslor och avsikter när det gäller beslutet att besöka en naturdestination med vindkraftverk. Enkätresultaten indikerar att turister som deltar mer i friluftsliv har mer positiva åsikter om vindkraft och dess påverkan på natur och samhälle.

– Vi kommer att ta fram exempel på hur enkäten kan användas i kommuner och av turistorganisationer. Information om tillämpningen av enkäten kommer att bifogas. Genom detta får kommuner och turistorganisationer ett verktyg för att identifiera hur turister upplever destinationen och vilka turistgrupper som är mest positiva till sin vistelse, med särskild hänsyn till närvaron av vindkraftverk, säger Solène Prince.

Ett utkast till slutrapport har lämnats till Vindval. Nu vidtar processen att granska rapporten, både vetenskapligt och ur användarens perspektiv. Projektet avslutas vid årsskiftet.

Red

Vindkraftcentrum på Youtube