Tydligare spelregler för vindkraft om kommunal tillstyrkan tas bort

Etablering av vindkraft underlättas och blir mer rättssäker om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort. Det anser Energimyndigheten och Naturvårdsverket, som har haft regeringens uppdrag att se över hur tillståndsprocessen för vindkraft fungerar. Kommunerna kommer ändå att ha inflytande över vindkraftens lokalisering genom miljöprövning och översiktsplanering, bedömer myndigheterna.

Syftet med förslaget är att underlätta processen för att få tillstånd att etablera vindkraftverk och att göra processen mer rättssäker. Bestämmelsen om att kommunens tillstyrkan ska vara avgörande för en etablering infördes i lagstiftningen 2009. Samtidigt togs kravet på bygglov och detaljplan för större tillståndspliktiga vindkraftsetableringar bort. Kommunens rätt att avgöra vindkraftverkens lokalisering har varit omdiskuterad sedan dess.

– Kommunernas beslut kan komma sent i tillståndsprocessen, reglerade beslutskriterier saknas och besluten går inte att överklaga i sakfrågan. Dessutom innebär dagens lagstiftning att vindkraften har en särställning i miljöbalksprövningen. Utöver vindkraft gäller kommunal tillstyrkan bara kärnkraft och annan jämförbar miljöfarlig verksamhet, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes för att kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändningen inte skulle minska, när prövningen enligt plan- och bygglagen togs bort. Energimyndigheten och Naturvårdsverket bedömer att kommunerna också i fortsättningen kommer ha ett stort inflytande över var vindkraftverken ska lokaliseras, även om kommunens tillstyrkan inte längre krävs. Kommunerna har en stark ställning som remissinstans när tillstånden prövas och genom sin översiktsplanering kan kommunerna styra lokaliseringen. Rättspraxis visar att översiktsplaner som omfattar vindkraft och som redogör för hur mark- och vattenområden bör användas har stor betydelse när ansökan om tillstånd prövas.

I Energikommissionens betänkande från januari 2017 formuleras målet att Sverige ska ha ett 100 % förnybart elsystem år 2040. För att nå målet krävs på sikt en stark ökning av förnybar elproduktion. Energimyndigheten och Naturvårdsverket ser att vindkraften kommer att spela en viktig roll för att nå målet och för att bidra till miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Myndigheterna betonar också betydelsen av valet av plats för vindkraftsetablering.

– Lokaliseringen av vindkraftverk har en avgörande betydelse när det gäller vindkraftens påverkan på naturvärden, biologisk mångfald, buller och landskapsbild. Vi bedömer att miljöprövningsprocessen kan hantera dessa frågor på ett effektivt sätt. Anläggningarna bör etableras i områden med bra vindförhållanden, där vi samtidigt tar hänsyn till miljön, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Vindkraftcentrum på Youtube