Värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

En guide har tagits fram av Uppsala universitet, Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län.

I guiden menar man att
– Inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden.
– Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.

Guiden är tänkt att ge stöd och inspiration i det arbetet.

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Aktivt arbete med deltagandeprocesser skapar värde både för det egna företaget och för branschen som helhet är den slutsats som dras i guiden.

Guiden lyfter fram att utbyggnaden av vindkraft måste ske på ett hållbart sätt, miljömässigt likväl som socialt och ekonomiskt.

Vidare skriver man att kommunikation är grundläggande i ett deltagande arbetssätt. Upplägg och genomförande av kommunikation och möten kring vindkraftsetableringar har stor inverkan på för det lokala mottagandet och den allmänna inställningen till vindkraftsutbyggnaden. Anledningen är att det påverkar sådant som kunskapsutbyte och delaktighet, samt i förlängningen centrala aspekter som tillit mellan parter och legitimitet i processen.

Att kommunicera och anordna givande möten för att kunna etablera och driva vindkraftsparker är dock inte alltid enkelt. Ogenomtänkta eller otillräckliga deltagandeprocesser kan skapa oro och konflikter. Väl genomförda deltagandeprocesser kan skapa mervärde, inte bara globalt kopplat till exempelvis klimatfrågan, utan även bidra till det lokala sammanhanget.

Läs hela guiden, klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube