Vattenfall satsar på storskalig vätgasproduktion från grön energi i Lysekil och Tyskland

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil. Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nu nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna produktionsomställning kräver storskalig försörjning av vätgas.

Med anledning av detta har Vattenfall och Preem beslutat att undersöka möjligheterna att försörja Preems vätgasbehov med fossilfri vätgas från storskalig elektrolys av vatten. Studien, som utöver vätgasproduktion, även utreder raffinaderiets framtida elförsörjning, ska vara klar redan till sommaren. Om studien visar på goda förutsättningar kan nästa steg bli att förbereda byggandet av en första elektrolysanläggning vid raffinaderiet i Lysekil i storleksordningen 200-500MW.

– Ökad produktion av biodrivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Parallellt arbetar vi hårt med att minska utsläppen i produktionen. En satsning på fossilfri vätgas skulle kunna skapa möjligheter för ökad biodrivmedelsproduktion samtidigt som vi minskar utsläppen vid våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, Chef Hållbar Utveckling på Preem.

– Vi ser mycket positivt på vårt partnerskap och att ta nästa steg med Preem. Fossilfria transporter är ett av de viktigaste områdena för att komma åt en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Partnerskap och elektrifiering med fossilfri vätgas är avgörande för att skapa ett fossilfritt samhälle, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall.

Preem är Sveriges största drivmedelsproducent med en framträdande roll i omställningen till mer förnybara drivmedel. Vattenfall är Sveriges största elproducent och har som mål att hjälpa sina kunder och samhället att minska utsläppen av växthusgaser och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Fossilfri vätgasproduktion genom elektrolys är en av flera lösningar som undersöks för att minska utsläppen vid Preems raffinaderier.

Sveriges klimatmål innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 vilket innebär att produktionen av förnybara drivmedel måste öka avsevärt. För att nå målet behövs både mer el och biodrivmedel till befintlig fordonsflotta.

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och det kommunala företaget Wärme Hamburg har undertecknat en avsiktsförklaring för att planera hur vätgasproduktion från vind- och solenergi kan ske vid Vattenfalls kraftverk Moorburg i Hamburg.

Förutom konstruktionen av en skalbar elektrolysör med en initial effekt på 100 megawatt ska parterna planera den fortsatta utvecklingen av platsen till en så kallad ”Green Energy Hub”. Detta inkluderar analys av i vilken utsträckning den befintliga infrastrukturen vid Vattenfalls Moorburg-anläggning kan användas för produktion av energi från förnybara källor. I detta sammanhang kommer koncept för nödvändiga logistikkedjor och lagringsalternativ för väte också att analyseras.

Beroende på avvecklingen av Vattenfalls nyligen stängda kolkraftverk i Moorburg och framtida investeringsbeslut hos parterna skulle produktionen av förnybar vätgas kunna starta under 2025. Detta skulle göra elektrolysören till en av de största i Europa.

– Produktion av fossilfri vätgas är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i industrier och transportsektorn. Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och vi har höga ambitioner att växa inom produktion av förnybar energi på de marknader där vi verkar. I detta projekt kan vi bidra med vår expertis och erfarenhet samt de unika förutsättningar som finns vid Moorburg med den infrastruktur som krävs för storskalig produktion av vätgas. Vi är därför glada över att vi kan stödja staden Hamburg i genomförandet av deras ambitiösa klimatmål, säger Vattenfalls strategichef Andreas Regnell.

De fyra företagen kan räkna med stöd från Hamburgs regering i sina ansträngningar.

– Hamburg omfamnar energiomställningen och därför är detta avtal ett viktigt steg. Vid Moorburg-anläggningen kommer vi att kunna producera ”grön” vätgas i stor skala i samarbete med erfarna partners från industrin. På så sätt inrättar vi en knutpunkt för klimatvänlig energi. Hamburgs senat stöder dessa ansträngningar och stadens offentliga företag spelar en avgörande roll i detta, säger Jens Kerstan, staden Hamburgs minister för miljö och energi och styrelseordförande för det kommunala bolaget Wärme Hamburg.

Fotot: Andreas Regnell Head of Strategy Vattenfall

Vindkraftcentrum på Youtube