Vindkraft som socialt hållbar

Projekt vindbruk i Haverö jobbar för att ena bygden och göra vindkraft och investeringar i vindkraft socialt hållbara. I projektet ingår 37 ”ambassadörer” från 18 byar i Haverö med omnejd som arbetar med bygdeutveckling utifrån vindkraftens möjligheter.

Närmast ska de bilda en förening för att nästa år ta emot bygdemedel från vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten som uppförts i västra delen av Ånge kommun; Haverö. Årligen kommer 560 000 kronor delas ut som indexeras enligt konsumentprisindex.

–Utan projektet hade vindkraftspengarna splittrat bygden mer än vad det hade gett, konstaterar Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge kommun och projektledare.

Lokalbefolkningen är polariserad, den är splittrad i fem kommuner. Av tradition saknas sammanhållning och samverkan mellan byarna, det har snarare rått prestige och byrivalitet mellan dem. Det är 1 255 fastboende i en glesbefolkad trakt där befolkningsunderlaget minskat betydligt och risken är att det fortsätter när sågverket läggs ner i Östavall.

En problemtyngd bygd leder till polarisering, vilket stoppar informationsutbyte och byutveckling. Det vill nu projektet få bukt med. Det är inte ovanligt att folk inte vågar sig till ett informationsmöte. I stället har projektet jobbat hårt för att värva nya byar och projektdeltagare. Varje ny projektmedlem besöks i sin hemby för en pratstund över en kopp kaffe.

Om byutvecklingen
–Vår utgångspunkt har varit att prata om byutvecklingen inte om att vara för eller mot vindkraft. Vi vet att många är kritiska till vindkraft även inom ambassadörsgruppen. Man är rädd om det man har, men behöver inte landa i svart eller vitt utan istället se möjligheter. Inom projektet har vi samma värdegrund och det är att hitta lösningar som gynnar bygden, säger Emelie Säterberg, som saknar i debatten om vindkraft visionen om social hållbarhet.

–Vårt mål är att ha en förankring i byarna så vi får en enad bygd och en röst, vilket är bra inför framtida projekt. Sedan Haveröprojektet startade säger flera att förut pratade vi om varandra nu pratar vi med varandra, säger Emelie Säterberg och vittnar om svårigheten att ens få en överblick över evenemangskalendern utan upparbetade kommunikationskanaler mellan byarna.
   
För att informera om stadgar och bildandet av en valberedning kommer alla tänkbara kanaler att användas, flygblad till de boende och information på projektets hemsida och Facebooksida. 
Just nu genomförs en lokalekonomisk analys som tar sin utgångpunkt i statistik från SCB. I det ligger bland annat att kartlägga köpkraften i bygden. Det ska resultera i en utvecklingsplan som ska vara ett bra stöd och som kan ligga till grund för framtida åtgärder.

Projektet ägs av Ånge kommun och drivs med stöd av Energimyndigheten och i nära samarbete med SCA och Turinge Intresseförening.

Text: Birdie Dahlberg

Bildtext: Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge kommun var en av programpunkterna på Vindkraftscentrums Branschforum i Ånge kommun.
Foto: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube