Vindkraft stoppar inte turismen

Forskningsprogrammet Vindval (2005–2024) var ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket som syftade till att utveckla och kommunicera vetenskapligt baserad fakta om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö. Foto: Torbjörn Laxvik

Inom forskningsprogrammet Vindval har Etour bedrivit ett flerårigt projekt kring vindkraft och turismupplevelser.

Resultaten tyder på att turister i allmänhet inte ser vindkraftverk som något negativt, utan uppskattar dem för att de bidrar till hållbar utveckling och energioberoende.

Bland annat har intervjuer genomförts med turister på fyra destinationer i form av Ånge, Höga Kusten samt Dalarnas och Kalmar län.

Överlag visar forskningen att vindkraft i naturområden normalt inte avskräcker turister från att besöka destinationer. Litteraturgenomgången visar:

– Vi har faktiskt inte hittat några studier om turism, friluftsliv och vindkraft som på ett övertygande sätt visar att destinationernas turismintäkter eller besökarantal minskar specifikt för att det finns vindkraftsinfrastruktur i området, konstaterar forskarna.

Istället menar man att de största farhågorna om vindkraftverkens påverkan på turistupplevelsen kommer från turismsystemets utbudssida, det vill säga näringsidkarna själva.

Det finns lokala negativa uppfattningar om vindkraft i omgivningen. Dessa negativa åsikter bör nyanseras eftersom många människor grundar sin åsikt om vindkraftsinfrastruktur på vad de tror att besökare upplever när de ser den. Men:

– Även om det finns få belägg för att vindkraftsinfrastruktur i slutänden avskräcker turister från att besöka eller njuta av naturområden, bör man ta samhällets farhågor om bevarandet av de lokala landskapen på allvar, skriver forskarna.

/TL

Rapporten heter Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden och är skriven av Solène Prince, Tatiana Chekalina och Anke Peters. Till rapporten:

https://www.naturvardsverket.se/49be66/globalassets/media/publikationer-pdf/7100/978-91-620-7137-0.pdf

Solene Prince vid Linnéuniversitetet blir nu projektledare för ett treårigt projekt för att forska kring havsbaserad vindkraft och turism. Målet är att skapa vetenskaplig grund för att vägleda placeringen av vindkraftverk så att deras negativa effekter på turismekonomin minimeras.

Vindkraftcentrum på Youtube