Vindkraftcentrums sysselsättningsprognos Storgrundet Offshore, 51 vindkraftverk vid Gävleborgskusten.

Vindkraftcentrum har genomfört empiriska studier vid utbyggnad av vindkraft i ett flertal landbaserade vindkraftparker och utifrån detta byggt en prognosmodell för att förutse arbetskraftsbehovet inför planerade landbaserade vindkraftparker. 

Sverige står inför en förmodad stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft och då finns behov av prognoser för sysselsättningseffekter liksom vilka kompetenser som kommer att behövas vid denna utbyggnad.

Med en fungerande prognosmodell kan kommuner, regioner och svenskt nationellt, regionalt och lokalt näringsliv förbereda sig när man vet vilka kompetenser som behövs och i vilken omfattning.

et är viktigt att aktörerna i berört arbetsmarknadsområde tidigt har en etablerad kontakt med projektör och senare med investerare när dessa kommer in i bilden. Ett väl förankrat projekt med tidigt utbildade tänkta leverantörer och ett förberett lokalsamhälle kommer sannolikt också att förbättra projektekonomin för investeraren samt öka acceptansen. Lokala leverantörer i samverkan kan lösa många leveransproblem och snabbare än om icke lokalkända leverantörer kommer in i bilden. Lokalsamhället kan medverka till ett såväl socialt- ekologiskt- och ekonomiskt hållbart projekt när man tidigt får möjlighet att delta. Givetvis skall de lokala företagen fortfarande konkurrera med pris och kvalitet.

En första sak är en tidig prognos för bygget som visar vilka arbeten som kommer att ske och när de utförs. Det sker på en så detaljerad nivå som möjligt och prognosen kan användas av kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet och projektören för att förbereda att företag, myndigheter och allmänhet har kompetens som är på plats när den behövs. Man kan gemensamt inventera det lokala näringslivet och kompetenluckor kan fyllas genom investeringar och utbildningsinsatser. Man kan också undersöka om en teknikerutbildning kan anordnas för att säkerställa att lokalt förankrad personal finns att anställa när driftsättning sker.

Christer Andersson och Linnea Karlsson vid Vindkraftcentrum har tagit fram en preliminär prognos för wpds Storgrundet havsbaserade vindkraftpark utanför Gävleborgskusten med 51 vindkraftverk.

Storskalig havsbaserad vindkraft har ännu inte byggts ut i Sverige så empiri från liknande projekt kopplat till lokal, regional och nationell svensk arbetsmarknad finns inte att tillgå. Det innebär att denna prognos till viss del kan vara osäker.

Som underlag har internationella studier använts, tillsammans med intervjuer och export ur wpd:s ekonomisystem för alla inköp kopplat till företagets havsbaserade vindkraftpark Nordergrunde. Annan intern information från wpd Offshore, bland annat kalkyl för byggnationen av projekt Storgrundet, har också analyserats. Tillgången på lokal arbetskraft liksom intresse från lokala företag att delta kan påverka prognosens antagande om andelen regional arbetskraft såväl uppåt som nedåt.

Länk till prognosen>>

Bild:WPD AG

Vindkraftcentrum på Youtube