Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinterbetesland med vindkraft.

 

Den information som tas fram ska kunna användas för att minimera negativa effekter av en storskalig vindkraftutbyggnad. Områden i såväl Sverige som Norge kommer att studeras. Projekten kommer att samarbeta och pågår fram till 31 december 2020. Projekten kommer att använda bland annat GPS-data, digitala kartor samt kunskap och erfarenheter från renskötare och andra aktörer. Projektgrupperna har lång erfarenhet av forskning om renar och vindkraft.

Ansökningarna har utvärderats vetenskapligt av experter, samt relevansgranskats av Vindvals referensgrupp. I granskningsgruppen har ingått representanter från:

  • Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsö
  • Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
  • Sametinget
  • Länsstyrelsen
  • Vattenfall

Läs mer på Vindvals webbplats>>

 

Vindkraftcentrum på Youtube