Vindkraftens sociala konsekvenser och förankring

Vindval publicerar en rad användarblad – korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Sociala konsekvenser och förankring skrivs bland annat: ” Det är viktigt hur frågor som rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras under projektering av vindkraft.”

I skriften Deltagandeprocessen kring vindkraftsprojekt finns detaljerade anvisningar om hur processen kan utvecklas. Här sägs att det är helt avgörande att de berörda inkluderas tidigt i processen. Kommunikation och återkommande möten är förutsättningar för att skapa arbetssätt där de berörda deltar.

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_4.pdf

 

Vindkraftcentrum på Youtube