Vindkraftsproduktionen fördubblas till 2022

Den totala energitillförseln kommer att minska under de närmaste tre åren som en följd av att Ringhals 1 och 2 planeras tas ur produktion. Under samma tidsperiod kommer mängden vindkraft fördubblas och hushållens elanvändning öka.  Det visar Energimyndighetens korttidsprognos för åren 2018-2022.

Energitillförseln uppskattas landa på 582 terrawattimmar (TWh), en minskning från 605 TWh. Samtidigt väntas energianvändningen öka från 143 till 146 TWh.  Den sektorn som förväntas öka sin energianvändning är bostäder och service där man ser en ökad el -och värmeanvändning samtidigt som användandet av fossila bränslen minskar.

Kärnkraftsproducerad el väntas minska med 16 TWh mellan 2018 och 2022 genom stängning av kärnkraftverk. Under samma period ökar elproduktionen från vindkraft med 20 TWh. Elexporten väntas öka fram till 2022.

Energimyndigheten levererar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Kortsiktsprognoserna speglar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2019–2022 samt redovisar 2018 enligt den senast tillgängliga kortperiodiska statistiken.

Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar om ekonomisk tillväxt, bränslepriser, nybyggnation av bostäder och utbyggnad av vindkraft samt historiska trender för hur energianvändningen utvecklats.

Vindkraftcentrum på Youtube