Vindkraftutbyggnaden ger ny 400 kV-ledning och möjligheter till intäkter för Borgvattenområdet.

Bild Svenska Kraftnät, fotograf Thomas Wiklund. 400 kV-ledning.

Svenska kraftnät skall bygga om världens äldsta 400-kilovoltsledning mellan Storfinnforsen och Midskog. Det beror på att flera vindkraftverk ska byggas i området runt Sollefteå vilket ställer krav på ett starkare stamnät.

          – Med en modern ledning kan Svenska Kraftnät bättre ta tillvara på den el som produceras, säger det statliga bolaget.

Enligt Jämtlands tidning skall markarbetena påbörjas i vinter och bland annat skall väg anläggas till alla 217 stolparna längs den 62 kilometer långa sträckan. I samma artikel beskrivs att detta skall ge hundratals jobb. Boende, kontor, lager och montering för som mest ett hundratal personer planeras vara i Borgvattnetområdet om förhandlingarna om detta utlöper väl.

Världens äldsta ledning behöver moderniseras

Ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog är världens äldsta 400 kV-ledning. Den togs i drift redan 1952 och är en av många gamla stamnätsledningar som behöver ses över och byggas om för att möta samhällets elbehov. Genom att modernisera ledningen uppnås högre kapacitet, betydligt bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster, enligt Svenska Kraftnät.

En modern ledning tar bättre tillvara på områdets vindkraft

Flera nya vindkraftverk kommer att byggas i området runt Sollefteå. När vindkraften byggs ut kommer mer el att produceras och utsätta områdets elnät för större belastning. För att klara det måste ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog ersättas av en ny med högre kapacitet.

          – Med en ny ledning tar Svenska Kraftnät bättre tillvara på elen från vindkraften. Elförsörjningen i området blir driftsäkrare, effektivare och miljövänligare, säger bolaget.

 

Vindkraftcentrum på Youtube