Affärsplattformen för vindkraft kan vara ett viktigt verktyg för hela Europa

Vindkraftcentrums digitala affärsplattform, som tagits fram tillsammans med Umeå Universitet, presenterades under en workshop i januari. Workshopen ordnades av Mittuniversitetet och Vilnius universitet inom ramen för ett EU-projekt med syfte att minska koldioxidutsläppen.

– För att främja utvecklingen bort från fossilberoendet behöver vi lyfta fram affärsnyttan med klimatomställningen. Det digitala affärsplattformen, som syftar till att öka den lokala och regionala nyttan i övergången till förnybar energi, skulle med fördel kunna användas i hela Europa, säger Charlotte Unger Larsson, näringslivsutvecklare på Vindkraftcentrum.

Workshopen hölls den 25 januari i ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Vilnius universitet. Den var en del i det interregionala EU projektet – SHREC vars mål är att skapa bättre förutsättningar för regionala aktörer, industri och akademi att samverka utifrån de lokala utmaningar som råder och att därmed minska koldioxid-utsläppen.

En viktig del i arbetet är att lyfta de goda exemplen för respektive region. Sveriges fokus är mellersta Norrland, närmare bestämt Jämtland-Härjedalens län och Västernorrlands län.

Vindkraftcentrums affärsplattform ”Digital affärs- och samverkansplattform för lokal förankring och samverkan” presenterades, följd av information om Sveriges politik på området med målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

– Här är affärsplattformen ett kraftfullt verktyg för att främja lokal arbetskraft och en hållbar utveckling. Det är också ett viktigt verktyg för att underlätta förankringsarbetet i en omställning, eftersom det inte är uppenbart för alla att det finns stora lokala och regionala vinster att göra, säger Charlotte Unger Larsson.

Länk till plattformen där företag kan registrera sig för affärer i vindkraftsbranschen eller gå in som gäst och titta https://vindkraft.umigo.se/

Ett vindkraftsprojekt brukar engagera ca 200-300 företag inom ett hundratal branscher.

Sedan energiöverenkommelsen har investeringsbeslut tagits för över 100 miljarder kronor i Sverige. Lika mycket till förväntas de närmaste åren

Mer om projektet:
https://www.miun.se/shrec
https://www.interregeurope.eu/shrec/

Vindkraftcentrum på Youtube