Brist på vindkrafttekniker hotar

Tidigare genomförda studier inom ”Nätverket för vindbruk” har visat att utbildningen av vindkrafttekniker inte täcker det kvantitativa behov som branschen har för en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Detta på grund av att antalet utbildningsplatser för vindkrafttekniker inom Yrkeshögskolan har minskat kraftigt. Behovet av tekniker är dock fortsatt stort.

För att söka råda bot på detta har Energimyndigheten beviljat medel till en förstudie om vilka åtgärder som krävs för att skapa en god tillgång på tekniker i Sverige. I förstudien kommer Vindkraftcentrum i samarbete med Campus Gotland, Uppsala Universitet att kartlägga kompetensbehovet för drift och underhåll av vindkraftsparker och därefter ta fram en beskrivning av möjliga utbildningsvägar för att möta branschens kompetensbehov.

Projektet löper fram till slutet av mars 2017. Inspel och frågor emottages tacksamt av projektledare Marcus Carlström

Tel. 070-6080180

Mail till: marcus.carlstrom@vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum på Youtube