Efter energiöverenskommelsen – Stora vindkraftsinvesteringar är gjorda

62 miljarder i investeringsbeslut har gjorts för de närmaste åren. Det visar en sammanställning av Svensk Vindenergi.

De nya vindkraftsprojekten mellan år 2017–2021 beräknas efter driftsättning att årligen leverera 19,1 TWh. Sammantaget med nuvarande elproduktion får Sverige 35 TWh vindkraftsel år 2022, mer än dubbelt så mycket som 2018.

Vindkraftparkerna beräknas ge ett ökat antal arbetstillfällen, 4 800 under byggnationen och 9600 årsarbeten under åren de är i drift. Andra positiva effekter, förutom klimatnyttan, är att statskassan får 128 miljoner mer i fastighetsskatt och 6,3miljarder i energiskatt.

En förklaring till den snabba investeringstakten är klimatlagen och de mål om 100-procentigt förnybart elsystem 2040 som den blocköverskridande energiöverenskommelsen tog. Energiöverenskommelsens mål om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030 kommer att nås minst nio år i förtid.

Den snabba utbyggnaden är imponerande. Men om investerare och projektutvecklare fortsatt ska välja den svenska marknaden måste ett antal allvarliga hinder undanröjas så snart som möjligt. Charlotte Unger Larson på Svensk Vindenergi pekar på att myndigheternas instruktioner uppdateras så att klimatfrågan alltid vägs in i de beslut som fattas. Tillståndsprocessen förenklas och göras mer rättssäker. Vidare bör elnäten och elsystemet moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion och att en marknad för systemtjänster skapas.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube