En vägledning för hållbar vindkraft

Länsstyrelsen i Dalarna har mellan januari 2019 och december 2020 drivit projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna”. Projektet finansierades av Energimyndigheten och syftade till att skapa förutsättningar för en hållbar etablering av vindkraft i Dalarna. I en dialogprocess mellan länsstyrelsen och tio kommuner, organisationer och företag som representerar olika samhälls- och vindkraftsintressen i länet har vindkraftens effekter på djur, natur, kultur, landskap och människan belysts från olika perspektiv. Ett 20-tal dialogmöten har genomförts. Ett visst mått av mestadels konstruktiva meningsskiljaktigheter har förekommit, men åsiktsskillnader till trots har samtalsklimatet varit gott.

Vägledningen
Projektets huvudprodukt är en ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” där dialogprocessens elva organisationer presenterar 26 rekommendationer som är viktiga för att nå en hållbar etablering av vindkraft i länet. Rekommendationerna riktar sig i lika hög grad till dialoggruppens egna medlemmar och organisationer som till nationella myndigheter, kommuner och organisationer i länet samt verksamhetsutövare som avser bygga vindkraft i Dalarna. Rekommendationerna utgör ett reellt riktmärke för det fortsatta arbetet med vindkraft i länet och något som de olika aktörerna förväntas arbeta efter. Hela vägledning med dess rekommendationer och kunskapsdokument finns att ladda ner här: http://www.energiintelligent.se/Sv/fornybar-energi/vindkraft/Sidor/default.aspx

Viktigt att arbeta vidare med
Dessa nio insatsområden är viktiga att arbeta vidare med:
1.    Ett kunskapslyft om förnybar energi i Dalarna
2.    Bättre beslutsunderlag för kommuner
3.    Fler tillitsskapande processer och tidig information
4.    Ett bra kompensationssystem
5.    Nyttja lokal kunskap och engagemang
6.    Bättre landskapsanalyser och visualiseringar
7.    Mer fokus på vindkraftens kumulativa effekter
8.    Tydliggör vindkraftens sociala och ekonomiska effekter
9.    Analysera samexistens av vindkraft och turism

Med tanke på att regionala analyser för hållbar vindkraft kommer att behöva tas fram finns anledning att lägga extra fokus på att fram nya verktyg och underlag för att hantera dessa fyra områden:

a)    Fler tillitsskapande processer och tidig information
Tillståndsprocessen för vindkraft har sina begränsningar när det gäller medborgarens deltagande och påverkansmöjlighet.  Den är utformad för att pröva miljöpåverkan och inte som den demokratiska beslutsprocess som många berörda parter förväntar sig. Därför behöver kommuner och myndigheter erbjuda ytterligare insatser för att skapa transparens och öppenhet i etableringsprocessen. Detta kan åstadkommas genom tidig och bra information från myndigheter och verksamhetsutövare och genom att ge alla som berörs möjlighet att ta del av information och diskussioner. Uppdaterade översiktsplaner, insatser som inkluderar lokalbefolkning i värdering av landskapspåverkan och en analys av vindkraftens effekter ekonomi och samhälle på lokalsamhället är ytterligare insatser som behövs för att stärka den demokratiska förankringen. Projektet har tagit fram underlag för att arbeta med dessa frågor.

b)    Mer fokus på vindkraftens kumulativa effekter
När etableringstakten ökar och parkerna blir fler och större ökar också behovet av den rumsliga planeringen inom och över kommun- och länsgränser. Detta ökar risken för inringningseffekter och fragmentering av natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden i de områden där vindkraftverk etableras. Projektet har utvärderat möjligheter att använda landskapskaraktärsanalyser, rörliga visualiseringslösningar och en dokumentationsmodell för att redogöra hur parkens vindkraftverk förhåller sig till skyddsvärden och övriga verk i området. Nationella myndigheter behöver skyndsamt ta fram motsvarande lösningar för att kommuner och länsstyrelser ska kunna hantera kumulativa effekter på ett effektivt sätt.

c)    Analysera samexistens av vindkraft och turism
Hållbarhetsargument blir allt viktigare inom besöksnäringen. Enligt Visit Dalarna behövs tillgång till mer förnybar energi för att trygga turismens långsiktiga överlevnad i länet samtidigt som det finns risk för intressekonflikter mellan vindkraft och naturturism. Enligt projektets genomgång av tillgängliga studier genomförda i Sverige och utomlands upplever mellan 8 – 15 procent av turisterna att vindkraften påverkar deras vilja att återvända till besöksmålet. Studierna är dock gamla och gjordes innan stora parker etablerades och pandemin gav ett uppsving i utomhusaktiviteter. Uppdaterade studier som analyserar vindkraftens effekter utifrån besökarnas och företagarnas värderingar behövs för att besöksnäringen bättre ska kunna ta ställning till vindkraften.

d)    Ett kunskapslyft om förnybar energi behövs
I många diskussioner både med lokalbefolkningen, motståndare till vindkraft men även inom projektets dialoggrupp har det blivit tydligt att det finns ett gap mellan vad som anses vara rimliga lösningar för energiomställningen och de scenarier som myndigheter och näringarna har tagit fram. Särskilt viktigt är att diskutera energibesparingarnas och energieffektiviseringens potential i omställningsarbetet.  Projektet har tagit initiativ till ett pilotprojekt i Dalarna men inte fått finansiering för detta. Innan man kan diskutera vindkraft behöver man diskutera energiomställningen! Finansiering får insatser på regional och nationell nivå behövs.

För mer information

Jakob Ebner
Projektledare Hållbar Vindkraft i Dalarna
jakob.ebner@lansstyrelsen.se
mobil: 070-677187

Vindkraftcentrum på Youtube