Energimyndighetens utlysning av projektmedel för förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser.

Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer.

Utlysningen ska bidra till att öka den lokala och regionala nyttan av förnybar elproduktion i form av näringslivsutveckling. Den ska också bidra till samexistenslösningar mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt till en ökad kunskapsnivå om förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Det övergripande syftet är att bidra till en hållbar elproduktion och ett hållbart elsystem genom att sprida kunskap om de olika kraftslagens förutsättningar och verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar sker med god lokal och regional förankring samt genererar mervärde till lokalsamhället.

Inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion är tanken att finansiera projekt på lokal och regional nivå som arbetar med förnybar elproduktion och elsystem. Programmets långsiktiga mål är följande:

– Att ny förnybar elproduktion är väl lokaliserad och väl förankrad i området där den etableras.
– Att arbetet med förnybar elproduktion och elsystemet hos berörda lokala och regionala aktörer baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.
– Att etablering av och återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats>>

Vindkraftcentrum på Youtube