Fortsatt stiltje för vindkraften

Ännu inga klara spelregler för vindkraften. Här vindparken Mörttjärnsberget i Bräcke kommun. Foto Torbjörn Laxvik.

Nu har till slut Incitamentsutredningen överlämnats till regeringen och blivit offentlig.

En bärande slutsats av utredningen själv är att förslaget till åtgärder inte kommer leda till nämnvärt högre kommunal tillstyrkansgrad bland kommunerna.

Annars var ju det själva vitsen med utredningen som tillsattes för ett år sedan. Uppdraget var att lämna förslag på hur kommunernas drivkrafter för att säga ja till vindkraft skulle stärkas.

Förväntningarna hos kommunerna har varit stora och vindkraftsbranschen vill ha klara spelregler för att våga investera.

Men knappt något presenterades som bidrar till klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället.

Istället hänsköts utredningens uppdrag och arbete till fortsatt beredning i regeringskansliet där också remissvar ska tas om hand. En proposition till riksdagen kan komma i början av nästa år.

– Det behövs en tillräcklig kommunal intäkt i form av skatt. Det är nödvändigt, anser utredningens ordförande Ulrika Liljekvist.

Men något sådant finns inte i utredningens förslag till lagtexter. I den nya regeringens tilläggsdirektiv från i höstas angavs nämligen att förslagen inte fick innebära förändrad skattelagstiftning.

Vid sidan av uteblivna kommunala skatteintäkter presenterades ett par delförslag mer detaljerat. Ett gäller ersättning för eventuellt minskade fastighetsvärden för närboende inom några kilometers radie från ett verk. Dessutom en rätt till inlösen av vissa fastigheter.

Till utveckling av lokalsamhället föreslås en ersättning för intrång som motsvarar rådande nivå och praxis vad gäller bygdemedel. De ska utgå direkt från bolaget till lokalt förenings- och näringsliv.

I räkneexempel anges 0,25 procent av nettointäkten från ett verk eller en park som ett tak för utgiften. Det kan handla om 20 000 kronor per verk och år.

Pengarna ska betraktas som privata, dvs kunna växlas upp med hjälp av EU-medel eller i finansieringslösningar för lokala företag.

Utformningen och storleksordningen inom ramen ska verksamhetsutövaren komma överens om med kommunen.

Den här principen andas ändå möjligheter för berörda bygder. Om nivån vore avsevärt högre. Det som uteblir i skatteintäkter kan ju läggas här, på invånare och deras verksamheter.

Nå, utredningen menar att incitament och kompensationssystem för närboende och lokalsamhälle utgör en nödvändig pusselbit för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan av vindkraft. Men, som sagt:

” Vi bedömer dock samtidigt att förslaget inte ensamt kommer att göra någon större skillnad vad gäller kommunernas tillstyrkansgrad. Detta eftersom vi, på grund av hur våra direktiv är utformade, inte har kunnat tillskapa kommunala incitament i form av en intäkt. Det
bedömer vi är nödvändigt.”

Fortsättning följer.

Till betänkandet Värde av vinden: https://www.regeringen.se/contentassets/696eaf4de8394711bde3ca2b8ff4e64c/sou-2023_18_del_1.pdf

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube