Gotland–vägledande i energiomställningen

För att nå de energi- och klimatmål som riksdagen satt upp ska Gotland bli pilotlänet som går i bräschen för en snabbare energiomställning. Några åtgärder är att skapa ett energicentrum, inrätta en flexibel elmarknad och ta fram demoprojekt av solceller i flerbostadshus.

Många projekt är redan igång på Gotland för att nå ett hållbart energisystem. Kommunen var tidigt ute med vindkraft och målet att bli en fossilfri kommun. Energimyndigheten har i sina förstudier noterat kommunens förutsättningar att bli vägledande i omställningen till ett hållbart energisystem.

För att påskynda processen har en färdplan tagits fram inom sju olika åtgärdsområden som Lokal förankring, Flexibelt och robust elsystem, Klimatsmart industri, Transporter, Resurseffektiv bebyggelse, Areella näringar och Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor. Färdplanen, som ska fungera över hela landet, ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion och ökad konkurrenskraft samt ekologisk hållbarhet.

En förutsättning att lyckas bra i arbetet är att alla aktiva och verksamma på Gotland –boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare – samarbetar. Visionen är att skapa en regionalt sammanhållen arena på Gotland där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas. Omställningen kommer också att kräva finansiell stöttning för att Gotland ska ställa om snabbare än övriga Sverige.

– Förhoppningen är att åtgärderna på Gotland ska ge lärdomar och inspiration för övriga regioner i landet men även utanför Sveriges gränser. Vi ska följa upp åtgärderna och resultaten vartannat år, och om behov finns föreslå kompletterande åtgärder, säger biträdande projektledare Katarina Händel, Energimyndigheten.

Färdplanen är framtagen i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket Svenska Kraftnät och Försvarsmakten.

Färdplanen ska hjälpa till att nå följande energi- och klimatmål:
•    År 2030 Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, har minskat med minst 70 procent jämfört med 2010.
•    År 2030 Sverige har 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).
•    År 2040 Sverige har uppnått 100 procent förnybar elproduktion
•    År 2045 Sverige har inste längre några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Bilden: Katarina Händel Energimyndigheten

Vindkraftcentrum på Youtube