”Hållbar vindkraft” strävar efter samsyn

Projekt ”Hållbar vindkraft i Dalarna”, som är finansierat av Energimyndigheten, arbetar för att få största möjliga samsyn kring nyetablering av vindkraft.

Drivkraften bakom är Länsstyrelsen som sammankallar till dialogmöten på flera olika platser i länet för att diskutera en hållbar energiproduktion med kommuninvånarna. Syftet är att få fram förslag och underlag för att kunna hantera målkonflikter.

Dalarna har siktet inställt på att vara ”energiintelligent och klimatsmart” år 2045. Det innefattar 3 TWh år 2050. Det framtida målet kan öka till 5,6 TWh om statsmakterna vill att 90 TWh ska fördelas geografiskt över hela landet.

Vad som kan grusa planerna är att på vissa platser i Dalarna är det ett stort motstånd mot vindkraftsutbyggnaden, vilket skapar diskussion, irritation och ibland konflikter mellan intressenterna. Satsningen på seminarier om konflikthantering är en väg att gå för att överbrygga motståndet.

Sedan tidigare finns intresseorganisationen Vindkraftnätverket i Dalarna som har årliga regionala nätverksträffar under ledning av landshövdingen. Sedan 2016 samkör Dalarna med Värmland.

Andra frågor som stått på agendan är begränsningar i regionala elnätet, ekonomiska förutsättningar, artskyddet, kommunala vetot och försvarsmaktens intressen.

Cirka 16 procent av länets yta har bra vindkraftslägen enligt den nationella vindkarteringen. För närvarande har 190 vindkraftverk uppförts, 21 verk är under byggnation och 56 tillståndsgivna vindkraftverk ligger och väntar på att elnätet blir klart.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube