”Kommunernas ansvar att visa på uppsidan”

Reglerna kring det kommunala vindkraftvetot kommer att förändras. Det har regeringens utredare redan aviserat. Förändringarna kommer att ställa större krav på kommunerna.
   – För att en park ska vara socialt hållbar är det kommunens ansvar att utgöra bryggan mellan exploatörerna och lokalsamhället, säger Piteås kommunalråd Anders Lundqvist.

”Dagens regler är ett hafsverk”, sa regeringens utredare Lise Nordin i DN nyligen. Det hon menar är att regelverket skapat oreda så fort en vindkraftexploatör visat intresse. En kommun som sagt ja, kan två månader senare säga nej. Frågor om buller eller naturvärden kan prövas två gånger, av både kommunen och Länstyrelsen. Det svårt att tolka vad kommunen egentligen ska pröva.

– En kommunstyrelseordförande har berättat för oss att sist de hade en fråga om vindkraft uppe i kommunfullmäktige, var de 65 ledamöter som gjorde 65 olika tolkningar av vad kommunen skulle ta ställning till, sa Lise Nordin till DN.

Vindkraft i översiktsplanen
Från årskiftet 2022-2023 ska en ny lagstiftning vara på plats. Den kommer sannolikt att innehålla följande förändringar:

•    Kommunen ska inkludera vindkraft i sin översiktsplan
•    Kommunen prövar endast hur marken kan disponeras
•    Kommunal prövning tidigare i processen

Länsstyrelsen blir den myndighet som prövar vindkraften mot andra intressen såsom fågelliv, rennäring, buller, etc.

I Markbygden utanför Piteå ska 800-900 verk sättas upp. Och tankarna är ingen nyhet för Piteås kommunalråd Anders Lundkvist.

Stor påverkan
– De hade en hearing som jag var med på. Det intressanta är att utredningen startades med målet att avskaffa det kommunala vetot. Men varken branschen eller kommunerna vill gå åt det hållet. Så de här förslagen är i linje med det vi har framfört, säger Anders Lundkvist.

Viss makt över vindkraftens utbyggnad förflyttas alltså, men kommunerna kommer även i fortsättningen ha stor påverkan eftersom en prövning hos Länsstyrelsen inte kommer att kunna påbörjas förrän kommunen uttalat sig.

– Jag har hela tiden argumenterat för det demokratiska perspektivet och även företagen är måna om goda relationer med lokalsamhället. Det är huvudskälet till att ha kvar den kommunala tillstyrkan. Men då är en vindbruksplan i översiktsplanen viktig. Det blir långsiktigt och tydligt med en genomtänkt markanvändning.

Informera medborgarna
Den starka opinion som ofta växer till när en vindkraftspark är på gång, kommer att vara en utmaning enligt Anders Lundkvist. Där kommer kommunerna få ett större ansvar. Eftersom översiktsplanen i grunden är en demokratisk process och lämpliga platser för nya vindkraftsparker ska pekas ut i översiktsplanen, kommer det vara upp till politikerna att informera medborgarna.

– Vi har ett nationellt behov av att bygga ut. Kommunerna har ett viktigt ansvar att balansera riksintresset för utbyggnad av vindkraften, mot den lokala opinionen. Då gäller det också att medborgarna förstår att det finns fördelar med vindkraften. Det är upp till kommunerna att visa på uppsidan för lokalsamhället, säger Anders Lundkvist.

I Piteå har kommunen varit tvungen att jobba mycket med opinionsfrågan. I många kommuner debatteras det om 20 eller 100 verk. Men när kommunen måste ta ställning till 800-900 verk gäller det verkligen att föra dialog med exploatörerna och vara en brygga till lokalsamhället och de närboende. Det har kommunen lyckats bra med när det gäller Markbygden.

Övergångsbestämmelser
– Vi har en handfull som är fortsatt negativa, men de allra flesta närboende är positiva. För de ser vad det ger. Även samebyn, som generellt är skeptisk till markanvändning som konkurrerar med rennäringen, uttrycker att deras barn ska kunna ärva jorden och då måste vi ställa om, säger Anders Lundkvist.

Nu önskar sig kommunalrådet Anders Lundkvist att regeringen även beslutar om övergångsbestämmelser vad gäller vindbruksplanen för kommunerna.

– Ska regelverket ändras måste det vara en övergångsbestämmelse på minst fem år. Kommunerna måste få tid på sig att inarbeta vindbruksplaner som en del av översiktsplanen.

Martin Machnow

Bilden: Anders Lundqvist kommunalråd Piteå

Vindkraftcentrum på Youtube