Kompletteringar och ökat intresse för Moskogen

JP Vind kompletterar sin tillståndsansökan för en vindkraftspark i Moskogen i Åre kommun och möter ett ökat intresse för att köpa andelar i parken.

 

Den ursprungliga tillståndsansökan för vindkraftsparken i Moskogen lämnades in hösten 2011.
Efter begäran från Länsstyrelsens har ansökan nu kompletterats med bland annat ytterligare en naturinventering och en undersökning av kärlväxtfloran under sommarmånaderna.

 

        – Hela samrådsprocessen samt områdesutredningar har bidragit till värdefull kunskap som mynnat ut i en hel del bra justeringar och anpassningar. På det hela taget är vi stärkta i uppfattningen att området är väl valt, säger Gabriel Duveskog, vd JP.

        

Efter Länsstyrelsens handläggning kommer ärendet att skickas ut till berörda remissinstanser varav Åre kommun är en remissinstans.

 

        – Glädjande är även allmänhetens och företagens ökande intresse för att äga andelar i vindkraftsparken. Detta har märkts vid den marknadsföring som genomförts med bland annat sammankomster där företaget deltagit, via företagets hemsida där intresserade har möjlighet att lämna intresseanmälan för vidare information och kalkylering samt annonsering.

 

Investeringen i Moskogen beräknas till cirka 1,5 miljarder kronor. Erfarenhetsmässigt från jämförbara projekt beräknas vindkraftsparken ge cirka 250 regionala årsarbeten under byggfasen medan drift och underhåll ger ytterligare cirka 15-20 heltidsarbeten under 25 års driftstid.

 

Vindkraftsparken skulle vidare bidra med en så kallad bygdepeng om 20 miljoner kronor, möjlighet till lokalt delägande och stärkt miljöprofil lokalt och regionalt, enligt JP Vind.

Vindkraftcentrum på Youtube