Lundin Petroleum köper Finlands tredje största vindpark

Lundin Petroleum har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Metsälamminkangas vindpark 132 MW i norra Finland. Det är den tredje största vindparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.

Metsälamminkangas vindpark med 24 vindkraftverk kommer att byggas i Vaala kommun, Norra Österbotten. OX2 har för första gången valt GE Renewable Energy som turbinleverantör. Platsen kännetecknas av att det är ett gynnsamt vindläge med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd.

“Vi är väldigt nöjda att samarbeta med OX2 i det här projektet. Vid sidan om vårt befintliga vattenkraftsprojekt i Norge kommer Metsälamminkangas vindpark göra det möjligt för oss att ersätta en stor andel av den nettoförbrukning av el som krävs för att driva våra norska olje- och gasproduktionsanläggningar offshore”, säger Alex Schneiter, Koncernchef och VD på Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum har också lanserat en strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030.
I samband med detta, och för att bättre återspegla dagens verksamhet samt de tydliga åtgärder och mål för en framtid med lägre koldioxidutsläpp, föreslår styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy AB.

Lundin Petroleum säger sig vara medvetna om att klimatförändringar i kombination med den globala befolkningstillväxtens ökande energibehov medför utmaningar. De är också medvetna om det internationella samfundets åtagande för att minska de globala koldioxidutsläppen och den roll nytänkande bolag kan spela i detta. Genom sin strategi för minskade koldioxidutsläpp har de formaliserat sitt åtagande att minska sina koldioxidutsläpp till lägsta möjliga nivå. Detta genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning och utveckling samt naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture). Som tidigare meddelats kommer dessutom investeringar i projekt för förnybar energi att genomföras för att ersätta nettoförbrukningen av el, förutsatt att dessa ger en bra avkastning till deras aktieägare.

Lundin Petroleums planerade åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2030:
• Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kg CO2 per fat, och från 2023 till under 2 kg CO2 per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte
• Elektrifiera Edvard Grieg fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kg CO2 per fat
• Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022, genom investeringar i projekt för förnybar energi
• Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten, genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018
• Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030

Alex Schneiter, Koncernchef och vd kommenterar:
”Jag är personligen mycket stolt att kunna lansera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp där vi strävar efter att formalisera vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp och vårt klimatavtryck. Detta för att möta den ökande efterfrågan på alla former av energi med en så hållbart producerad produkt som vi bara kan. Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri.”

Vindkraftcentrum på Youtube