Mittuniversitetet forskar om vindkraft och turism


Ett tvåårigt forskningsprojekt om vindkraft och upplevelsevärden har beviljats medel.

– Människors olika intressen och mötet mellan vindkraft, friluftsliv, kulturmiljö, landskap och besöksnäring är en viktig utgångspunkt i projektet. Vi vill utveckla bedömningsverktyget utifrån kunskaper om historiska, kulturella, sociala och teknologiska sammanhang med koppling till vindkraft och ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärden. Förhoppningen är att det kan leda till mer transparenta och väl avvägda beslut vid vindkraftsetableringar, säger projektledaren Tatiana Chekalina.

Projektet genomförs av forskare vid turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitet. Forskarna kommer bland annat att undersöka hur kunskapen om upplevelsevärden kan användas i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

En annan forskningsfråga är hur befintliga turistverksamheter kan anpassas och nya utvecklas i besöksmål där vindkraft är etablerad. Forskarna kommer att genomföra djupintervjuer och enkäter samt ta fram ett bedömningsverktyg för upplevelsevärden.

Projektet utvecklas i nära samarbete med lokala och regionala aktörer, samt turistnäring och vindkraftsbransch. Resultatet förväntas kunna utgöra beslutsunderlag som myndigheter, företag och politiker på nationell och kommunal nivå har att ta ställning till i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

Mer om projektet på Vindvals webbplats>>

Vindkraftcentrum på Youtube