Ny forskning om planering av vindkraft

I skog ser forskarna möjligheter till integration, med vindbruk som en del i skogens mångbruk.

Utpekade riksintressen duger inte som planeringsinstrument för vindkraft. Istället bör kommunerna få resurser för att underbygga regionala och nationella utbyggnadsramar utifrån lokala förutsättningar.

Det framgår i en färsk forskningsrapport från Vindval, ett forskningsprogram som drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Rapporten innehåller sju delstudier med resultat på nationell nivå för olika regioner, landsdelar, län och kommuner men även renskötselområdet och samebyar.

Resultaten tolkas i förhållande till konfliktrisker samt till integrations- och synergimöjligheter när vindkraft tar en allt större plats i landskapen. 

I skog ser forskarna möjligheter till integration, med vindbruk som en del i skogens mångbruk.

– Utbyggnaden av vindkraft skapar ett incitament för en strategisk och operativ landskapsplanering i Sverige, vilket det finns ett stort behov av, anser forskarna.

Rapporten inleds med en medieanalys om hur debatten om vindkraft i media har kommit att involvera allt fler aktörer och blivit alltmer komplex.

/TL

Till rapporten: https://www.naturvardsverket.se/publikationer/7100/978-91-620-7114-1/

Vindkraftcentrum på Youtube