Omställningen av industrin visar sig nu i ökad elförbrukning enligt SVK

Nya industrietableringar och serverhallar gör att Sveriges elförbrukning börjar att öka. Det visar Svenska kraftnäts nya rapport. 

Sveriges elförbrukning har under många år legat stabilt. Men nu när industrin börjar ersätta fossila bränslen med fossilfri el ökar elförbrukningen i Sverige. Svenska kraftnät har gjort en kortsiktig marknadsanalys för åren 2022–2026. De kan se att elförbrukningen förväntas öka från 142 TWh till 157–162 TWh till 2026.    

Sverige förväntas fortsatt vara en stor nettoexportör av el trots den ökade elförbrukningen, skillnaden mellan produktion och förbrukning förväntas ligga på ca 30 TWh årligen. Detta tack vare den omfattande utbyggnaden av vindkraft. 

Sedan hösten 2021 har elpriserna i Sverige varit höga ur ett historiskt perspektiv. Det är framför allt de höga priserna på olja, kol och gas på kontinenten som gjort att priserna höjts med också utsläppsrätter. Under perioden 2022–2026 förväntas årsmedelpriset minska i södra Sverige, elområde SE3 och SE4. Under slutet av perioden förväntas årsmedelpriset i SE1 och SE2 öka, detta beror på att industrins elanvändning där förvänts öka kraftigt.   

Rapporten finns att hämta här www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/

/LK

Foto: Svenska Kraftnät Tomas Ärlemo

Vindkraftcentrum på Youtube