Stor vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands län under 2015

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 trots många prognoser om inbromsning. Förra året installerades 743 MW vindkraft i Sverige, till största delen handlar det om stora turbiner. Mer än hälften, 404 MW, installerades i Västernorrlands län.

Det är ofta bättre ekonomi i storskaliga projekt, vilket har lett till att det numera är färre men större vindkraftverk som byggs. Under förra året var utbyggnaden över landet ovanligt ojämnt fördelad. Nästan 80 procent av all nybyggnad skedde i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland (elområde SE2). Förra årets utbyggnad har också gjort att den installerade effekten i de olika elområdena har jämnats ut. Den beräknade årsproduktionen från vindkraften som installerades under förra året är på drygt 2 TWh. Totalt producerades drygt 16 TWh vindkraftel i Sverige under 2015, vilket är ett nytt produktionsrekord för vindkraften.

Vindkraften står nu för tio procent av den svenska elproduktionen. De senaste fem åren har expansionen varit kraftig, 2010 stod vindkraften för två procent av elproduktionen.

Vindkraftens utbyggnad har varit en bidragande orsak till dagens svenska elexport.

−De senaste tio åren har vindkraftsutbyggnaden gått från att vara en småskalig verksamhet till att bli en viktig industrigren som sysselsätter tusentals personer, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Idag finns det vindkraftverk i landets samtliga län. Mest byggdes det i Sollefteå (260 MW) och Örnsköldsvik (144 MW) i Västernorrlands län, 55 procent av de nya turbinerna installerades i dessa län. Installerad effekt från vindkraft fördelar sig nu över landet ganska jämt, med undantag av elområde SE1, som har minst vindkraft.

Vindkraft är ett regionalt kraftslag och för att systemeffekterna ska bli goda krävs stor geografisk spridning, vilket vi nu har i Sverige. Allt eftersom vindkraften byggs ut i våra grannländer Norge och Finland blir det nordiska elsystemet ur vindkraftperspektiv än mer robust. Sannolikheten att det blåser någonstans när det är stiltje på en annan plats ökar när det geografiska området vidgas.

−Vindkraftsutbyggnaden har skett på mindre än tio år och produktionsrekordet i år är nog inte det sista. Det är ju inte speciellt märkligt att det produceras mer och mer elkraft av ett kraftslag som byggs ut, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Vindkraftcentrum på Youtube