Syre från havsverk ska gynna torsken

Version med uppdatering

Förutsättningarna utreds för syresättning av bottenvatten för att stärka Östersjöns biologiska mångfald. Foto: Erling Svensen WWF.

OX2 analyserar möjligheten att syresätta Östersjöns havsbottnar med syrgas från sin planerade vätgasproduktion.

Vätgas har pekats ut som en central lösning i omställningen till fossilfri energi för fartyg och tung industri. Vindkraftsutvecklaren OX2, som har inlett en förstudie av storskalig vätgasproduktion utanför Gotlands och Blekinges kust, analyserar nu möjligheten att använda biprodukten syrgas från vätgasproduktionen för att syresätta Östersjöns havsbottnar. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till att återkolonisera djurlivet på några av de platser där syrenivåerna i dagsläget är för låg.

I södra Östersjön, drygt 50 km sydost om Blekinge, planerar OX2 energiparken Neptunus, som fullt utbyggd väntas ha en installerad effekt på cirka 2-3 GW. Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. En biprodukt av denna process är syrgas. Tillsammans med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet utreder OX2 förutsättningarna för syresättning av bottenvatten för att stärka Östersjöns biologiska mångfald.

Kan gynna torskarnas reproduktion

–Bland annat Göteborgs universitet och Stockholms universitet har tidigare genomfört forskning i form av modelleringsprojekt som kartlagt de potentiella effekterna av att artificiellt syresätta Östersjöns havsbotten med hjälp av syrgas. Vår satsning bygger vidare på de befintliga forskningsresultaten, säger Elina Cuéllar, marinbiolog och projektledare för energipark Pleione på OX2.

Den positiva effekten av att öka syrenivån i Östersjöns djupbassänger, där syrenivåerna i dagsläget ofta är mycket låga eller i princip obefintliga, är bland annat att torskbeståndet, som är beroende av en viss syrehalt för att kunna lägga sina ägg på djupt vatten, får en chans att återigen reproducera sig i dessa områden.

Viktigt att hitta rätt balans

–En ökad syresättning återkoloniserar platser i Östersjön som tidigare helt saknat bottenliv, främst fisk, på grund av låg syresättning. Vår förhoppning är att en vätgasproduktion som kontinuerligt förser havsbotten med syre under flera decennier kan ha en långsiktigt positiv inverkan på djurlivet. Samtidigt gäller det att hitta rätt balans i tillförseln av syrgas eftersom för stora mängder syrgas kan ha negativa effekter på bottenlivet, säger Elina Cuéllar.

I vindparken Pleione utanför Gotland planerar man att nyttja i princip all syrgas som produceras på anläggningen för att stimulera djurlivet i denna del av Östersjön.

OX2:s ambition är att inleda vätgasproduktion på mellan sex och tio års sikt. Företaget har nyligen lämnat in en ansökan för energiparken Neptunus utanför Blekinges kust. För den planerade energiparken Pleione utanför Gotlands kust, som enligt planerna kommer att bestå av mellan 42 och 70 vindkraftverk samt vätgasanläggningar på specifika plattformar eller på vindkraftverkens fundament, har man dock ännu inte lämnat in någon ansökan. I Neptunusprojektet har man ansökt om att få använda delar av den syrgas som produceras till att syresätta havsbotten. I Pleione, som är belägen i ett område med i princip ingen syresättning, planerar man däremot att nyttja i princip all syrgas som produceras på anläggningen för att stimulera djurlivet i denna del av Östersjön.

Kan skalas upp

–Vi överväger definitivt att skala upp satsningen på att syresätta Östersjöns bottnar med syrgas från vår kommande vätgasproduktion om den visar sig vara framgångsrik. Vi har även initierat ett forskningsprojekt där vi tillsammans med flertalet andra aktörer ska utvärdera effekterna av en långsiktig och storskalig syresättning av Östersjöns bottnar i anslutning till våra planerade anläggningar, säger Elina Cuéllar.

Annika Wihlborg

Uppdatering den 1 februari: Projektet, som heter BaltVent, har tilldelats ca 5 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt om havsbaserad vindkraft som fått stöd: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/natur/havsbaserad-vindkraft/

Vindkraftcentrum på Youtube