Turism- och vindkraftsindustrin är sammanflätade

En vanlig kritik som framförs mot vindkraft är att turismen påverkas negativt när en vindkraftpark anläggs. Föreställningen är att orörd vildmark är bäst för turismen men i själva verket visar en avhandling från Umeå Universitet att det är tvärtom. Turism, gruv-, skogs- och vindkraftsetableringar i Norrland är sammanflätade.

När olika näringar växer upp som vindkraftparker, gruvor och vattenkraft blir infrastrukturen bättre och därmed får flera tillträde till naturen och vildmarken. Det resonemanget utvecklar Joakim Byström, doktorand på Institutionen för geografi vid Umeå Universitet i sin avhandling Tourism Development in Resource Peripheries:Conflicting and Unifying Space in Northern Sweden. Klicka här för att läsa rapporten>>

Han hävdar att naturexploateringen ofta är en grundförutsättning för turismutvecklingen och inte enbart en konkurrent i användandet av marken. Mobilitet är själva kärnan i turismen. Men turistindustrin kan inte själva finansiera den infrastruktur som är en förutsättning för att kunna expandera.

Joakim Byström går så långt i sitt resonemang och menar att turistindustrin i Norrland åker snålskjuts på befintliga vägar och järnvägar. ”Det är problematiskt att beskriva dessa näringar som varandras motsatser, då de istället utgör en sorts utvecklingssymbios.”

När det gäller lokal-och regional arbetsmarknadsutveckling framställs naturexploateringen som en hot men den bidrar snarare till sysselsättning medan skapandet av naturreservat och nationalparker inte ger någon direkt ökad sysselsättning inom turismen. Detta är mer ett konstaterande än ett ifrågasättande av naturskyddens värde.

Joakim Byström anser att beslutsfattare och planerare bör överväga att ta med turismaspekter när en framtida naturresursexploatering diskuteras, då båda intressena har en positiv ekonomisk koppling. Något för vindkraftsbranschen att ta med sig.

Birdie Dahlberg 

Vindkraftcentrum på Youtube