Vindkraft kan bidra med stabilitet i elsystemet

Vårt energisystem är under stor förändring. I takt med att förnybar energi tillförs i vårt elsystem ökar behovet av nya stödtjänster som en stabiliserande faktor. Samtidigt behövs det ökad kunskap om vad vindkraften kan bidra med på balanserings-marknaden. Power Circle beskriver i ett nytt faktablad vilka möjligheter och hinder som finns för vindkraften att delta med stödtjänster.

För att elsystemet ska vara stabilt krävs bland annat att det i varje sekund produceras exakt lika mycket el som kunderna samtidigt använder. Detta för att el inte kan lagras i elnätet. Svenska Kraftnät är ansvarig för att frekvensen i nätet håller runt 50 hertz. Om frekvensen sjunker är elanvändningen högre än produktionen och tvärt om ifall frekvensen ökar då är elanvändningen lägre än vad som produceras.

De stödtjänster som finns idag är anpassade efter de energislag som hittills deltagit på balansmarknaderna. Av förklarliga skäl finns inte vindkraften med där. Vattenkraften är idag den som i huvudsak står för att leverera stödtjänster. Genom samordning med andra aktörer ska vattenkraften se till att tillförlitligheten i kraftsystemet kan upprätthållas.

Johanna Lakso, VD Power Circle förklarar att tekniskt sett har både vindkraft och batterier i många år kunnat leverera stödtjänster till elnätet men marknaderna för stödtjänster har inte varit anpassade för de nya teknikerna utan det krävs att man tar hänsyn till deras förutsättningar. Samtidigt behöver kunskapen höjas hos de nya aktörerna (läs vindkraft.)

Vad som idag hindrar vindkraftsaktörerna att delta på balansmarknaderna är utformningen av reserverna och de ekonomiska förutsättningarna. För att öka möjligheterna för vindkraften att delta planerar Svenska kraftnät att införa mindre storlekar på buden och kortare driftsperioder samt skapa handel närmare driftstimmen.

Läs mer i Power Circles faktablad: Stödtjänster från nya tekniker. Klicka här>>

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube