Vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för vindbruk som finansieras av Energimyndigheten. Verksamheten drivs av Strömsunds kommun.

Syftet är att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften ska komma människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker.

Uppdraget har sin utgångspunkt i de erfarenheter som drogs vid bygget av Havsnäs vindpark i Strömsunds kommun, då Nordens största landbaserade park med 48 turbiner. Under anläggningen framstod möjligheterna till att organisera fram lokala företag och lokal arbetskraft som stora. Med tanke på att klimatomställning och politik förutsatte en kraftig framtida vindkraftutbyggnad i Norrlands inland sågs potentialen som mycket stor.  Erfarenheterna från Havsnäsprojektet innebar att Strömsund startade en vindkraftteknikerutbildning, blev en nod – för Arbetskraftsförsörjning – inom Nätverket för vindbruk och att det regionala projektet Vindkraftcentrum.se inleddes.

Med utgångspunkt i den närings- och kompetenssutveckling som skett i Jämtlands län i samband med vindkraftutbyggnaden har erfarenheterna spritts till övriga landet och särskilt i Norrland.

I arbetet med att kartlägga utbyggnaden och dess konsekvenser har tre större parker studerats i detalj. Bland resultaten kan utläsas vilka företag som levererat, vilka yrkeskategorier som varit engagerade och hur stor andel av arbetskraften som är regional, nationell och utländsk.

Vindkraftcentrum.se har också årligen mätt hur mycket arbetskraft det använts för utbyggnaden i stort i länet. Detta för att visa betydelsen och tillskottet till den regionala ekonomin.

De senaste sex åren har 300  jämtländska företag levererat till vindkraftsindustrin.  Mellan 40-50 procent av arbetskraften är regional när storskalig vindkrat byggs. Toppåret 2014 sysselsatte branschen i dubbelt så många länsbor som de stora arbetsgivarna Jämtkraft och Skistar tillsammans.

Vindkraftscentrum.se har en databas med 2000 företagsadresser och 700 adresser till beslutsfattare. Med dessa kommunicerar vi genom nyhetsbrev och riktade utskick. Bland annat innehåller den också uppgifter om de 600 företag som vi identifierat som aktiva leverantörer till  parkbyggen i Jämtlands, Västernorrlands samt delar av Norrbottens och Västerbottens län. För den projektör som vill kan VKC alltså erbjuda hela leverantörskedjor av regionala företag med erfarenhet av branschen. För samma områden samt Tröndelag håller vi också reda på i vilket skede parkerna befinner sig, om tillstånden är klara, om investeringsbesluten är tagna etc.

Genom kartläggning av byggda parker vet vi vilka kompetenser som behövs i varje ögonblick när en ny park byggs. Det är en god grund för ett aktivt förhållningssätt för kompetens- och näringsutveckling där vindkraft ska anläggas. Den lokala och regionala nyttan ger i sin tur förankring av nya projekt bland befolkningen. Här ligger också tyngdpunkten för VKC nuvarande uppdrag. Utifrån erfarenheterna från bl a Jämtlands län sprids arbetssättet att skapa större  nytta till de regioner där vindkraft byggs. Vitsen här blir alltså inte bara att prognosticera nyttan av en park utan faktiskt göra den större genom ett aktivt förhållningssätt. Genom det vi kallar Planeringsverktyget.

Matchningsdatabasen innehåller runt 355 CV:n som VKC kan tillhandahålla presumtiva arbetsgivare nationellt. De som lagt in sin CV har också fått ta del av VKCs nyhetsbrev och dessutom av de annonser som hämtats in från annan media. Databasen används också som kanal mellan VKC och Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet.

I Strömsund har 250 tekniker  utbildats under årens lopp och alla som haft viljan har fått jobb. Hälften av studenterna är från Jämtlands och Västernorrlands län. Dessvärre beviljade inte Yrkeshögskolemyndigheten pengar för att driva utbildningen vidare och även andra utbildningsorter har drabbats. Nu görs dock insatser för att en ny teknikerutbildning ska komma till stånd. Det sker i ett extrauppdrag inom Nätverket i samarbete med Uppsala universitet, Campus Gotland, och redovisas i mars 2017.

I Vindkraftcentrum.ses uppdrag ingår också att arbeta för att ett Testcenter etableras för utprovning av materiel och tjänster samt forskning kring vindkraft i kallt klimat. Det sker tillsammans med Statens forskningsinstitut, SP, och i kontakt med nationella och internationella företag, dito forskningsmiljöer samt offentlig sektor.

Sedan flera år pågår ett nära samarbete med Windcluster Norway som med bas i Tröndelag organiserar ett 70-tal företag i branschen. Svenska medlemmar finns. Företagskontakter förmedlas i båda riktningar och nu står investeringar om 17 miljarder kronor för dörren på andra sidan gränsen. Summan gäller både vindparker och kraftledningar.

Sammantaget skaffar Vindkraftcentrum.se kunskap om branschen och sprider den vidare till företag och andra aktörer. Vidare synliggörs affärs- och jobbmöjligheter och företag mäklas samman med varandra samt med arbetskraft.

Vindkraftcentrum på Youtube