Vindkraften får en central roll i framtidens energiproduktion


Det är möjligt att möta efterfrågan av fossilfri el i framtiden samtidigt som konkurrenskraften och leveranssäkerheten bibehålls. Det slår Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige fast i en ny rapport som presenterades under Almedalsveckan.

Studien visar att elsektorn kan klara av att möta denna kraftigt ökande efterfrågan på elanvändningen som förväntas i framtiden beroende på vilka produktionsmix som står till buds.

Rapporten innehåller tre olika scenarier för hur elanvändningen kommer att se ut 2045. Gemensamt i alla scenarier är att vindkraften liksom vattenkraften spelar en central roll i framtidens energiproduktion. De tre olika scenarierna som har analyserats har olika förutsättningar och produktionsalternativ.

Ett scenario bygger på en förnybar centraliserad elproduktion företrädesvis i stora elproduktionsanläggningar. Det andra är en förnybar decentraliserad elproduktion där en större andel innebär en mer kundnära elproduktion. Det tredje scenariot skissar både på förnybart med kraftigt ökad vindkraftsproduktion i kombination med kärnkraft. Det sistnämnda scenariot omfattar inte ny kärnkraft utan att den befintliga kärnkraftens livstid förlängs.

De olika scenarierna medför olika kostnader beroende på hur reglerbar och planeringsbar produktionen är och vad som krävs i elnätskapacitet. För att säkra effektbalans, leveranssäkerhet och systemtjänster kommer även stora satsningar på regler- och flexibilitetsresurser att krävas.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige arbetar med att ta fram en färdplan för hur man ska möta efterfrågan på fossilfri el. Forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) har fått uppdraget att ta fram en underlagsrapport, som innehåller hur elanvändningen år 2045 kan komma att se ut (presenterades tidigare i vår) samt tre produktionsscenarier som ska möta efterfrågan. Färdplansarbetet ska genomföras under hösten i samverkan med kunder, politiker och myndigheter.

Här kan du läsa hela rapporten>>

Text: Birdie Dahlberg

Photo by Mike Bird from Pexel

Vindkraftcentrum på Youtube